Nội dung câu hỏi như sau: Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra có giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên là Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, như sau: Đảng ủy cơ sở đã ra quyết định "Cách chức" Bí thư Chi bộ trực thuộc, đảng viên có đơn khiếu nại lên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại, Ủy ban Kiểm tra đã làm việc với các bên để xác minh.

Tại phiên họp cuối cùng thông qua dự thảo kết luận thì đảng viên có đơn khiếu nại đồng ý rút đơn và Đảng ủy cơ sở ra Quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Có 02 ý kiến cho rằng:

1. Việc Đảng ủy cơ sở ra quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên là không đúng thẩm quyền vì đang trong thời gian Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối giải quyết đơn khiếu nại (mặc dù đảng viên đã rút đơn)

2. Trong quá trình xử lý đảng viên đã rút đơn thì Đảng ủy cơ sở ra quyết định hủy quyết định kỷ luật thì coi như kết thúc việc giải quyết đơn

Trả lời:

1. Căn cứ điểm 1.4 Điều 35, Mục II, Hướng dẫn số 30-QĐ/TW, ngày 26/4/2016 về việc thi hành kỷ luật trong Đảng: “Tổ chức đảng quyết định kỷ luật oan, sai đối với đảng viên phải thay đổi hoặc huỷ bỏ quyết định đó, đồng thời tự phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên xem xét, quyết định.

Đảng viên bị kỷ luật oan phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.”, do vậy, trường hợp bạn hỏi Đảng ủy cơ sở ra quyết định kỷ luật oan, sai đối với đảng viên mới được ra quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật.

2. Căn cứ Tiết 5.2.2, Điểm 5.2, khoản 5, Điều 32, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 về phạm vi giải quyết khiếu nại, nêu: Trong quá trình giải quyết, nếu đảng viên tự nguyện xin rút đơn khiếu nại thì tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét cho rút đơn khiếu nại và kết thúc việc giải quyết (phải lập biên bản có ký xác nhận của người khiếu nại), đây là việc đảng viên rút đơn khiếu lại về hình thức kỷ luật của mình, đồng ý với hình thức kỷ luật cách chức bí thư chi bộ trực thuộc. Riêng việc hủy quyết định định kỷ luật phải căn cứ vào phần trả lời trên./.                                         

                                                      

Thanh Hải - Đảng ủy Ngoài nước