Trả lời:

-  Tiết 5.2.3, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới đã quyết định”.

-  Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 36, Quy định 30 quy định:

“ Khi giải quyết khiếu nại kỷ luật, đảng ủy cơ sở, đảng ủy cấp trên cơ sở, ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy từ cấp huyện và tương đương trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng do tổ chức đảng cấp dưới quyết định”.

-  Khoản 2, Điều 38, Quy định 30 quy định:

“Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thì cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên quyết định các hình thức kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng đó”.

Như vậy, theo các quy định trên, khi giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật hoặc khi kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên; cấp ủy cấp trên có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên do cấp dưới quyết định; còn ủy ban kiểm tra cấp trên được quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên do cấp dưới quyết định theo thẩm quyền./.

Ban Bạn đọc