Trả lời:

Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nêu:

“Tổ chức đảng cấp dưới là đối tượng kiểm tra của ủy ban kiểm tra gồm tổ chức đảng do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp lập ra và cấp ủy, tổ chức đảng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp ủy cùng cấp”.

Như vậy, tổ chức đảng cấp dưới là cấp dưới của cấp ủy (so với cấp ủy, không phải so với ủy ban kiểm tra). Ủy ban kiểm tra là do cấp ủy cùng cấp bầu ra, được quyền kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới của cấp ủy cùng cấp như Điều lệ Đảng đã quy định.

Theo quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, tổ chức đảng cấp dưới của huyện ủy mà ủy ban kiểm tra huyện ủy có quyền kiểm tra là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, do huyện ủy thành lập và tất cả các tổ chức đảng cấp dưới trong đảng bộ huyện. Do đó, ủy ban kiểm tra huyện ủy có quyền kiểm tra đối với đảng ủy cơ sở.

Vậy ý kiến trên sai./.

Ban Bạn đọc