(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Minh Trường, email: truongminh@gmail.com hỏi: Đồng chí H là Đảng ủy viên Đảng ủy xã B, không được Đảng ủy phân công ứng cử Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX), nhưng đồng chí H đã nhận đề cử và trúng cử chức Chủ nhiệm HTX. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí H. Qua kiểm tra đã kết luận đồng chí H vi phạm Điều 7, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm. Việc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã kiểm tra và kết luận đồng chí H vi phạm như vậy có đúng không? 

Trả lời:

Điều 7, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm (gọi tắt là Quy định 47) quy định:

“7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép”.

Theo quy định trên thì đảng viên bất cứ cương vị nào, khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép thì không được ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội (những chức danh này theo quy định phải do tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu).

Trường hợp câu hỏi nêu, đồng chí H là Đảng ủy viên Đảng ủy xã B, không được Đảng ủy phân công ứng cử chức danh Chủ nhiệm HTX, nhưng đồng chí đã nhận đề cử là vi phạm Điều 7, Quy định số 47 (theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy thì chức danh Chủ nhiệm HTX phải do Đảng ủy phân công ứng cử).

Như vậy, việc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và kết luận đồng chí H vi phạm Điều 7, Quy định 47 là đúng thẩm quyền./.

Ban Bạn đọc