leftcenterrightdel
“quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục"  - Ảnh minh họa. Nguồn: vnmedia.vn 

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước” .

Mạng xã hội (MXH) là hệ thống của những mối quan hệ giữa con người trên nền tảng internet; “Việt Nam là nước có số người dùng Internet và MXH thuộc tốp đầu trên thế giới, với hơn 64 triệu người dùng Internet (chiếm 67% dân số); hơn 55 triệu người dùng MXH (chiếm 57% dân số) và 436 MXH đang hoạt động, đứng thứ 7 trong 10 nước có số người sử dụng MXH nhiều nhất thế giới” . Cùng với những giá trị tích cực, MXH cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nói chung, Quân đội ta nói riêng, MXH “được ví như con dao 2 lưỡi ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích” . Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc có thông tin sai trái như: xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. Tác hại của những thông tin xấu độc trên MXH do các thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định “không gian mạng là môi trường tác chiến mới, tích cực xây dựng lực lượng, đầu tư trang bị, vũ khí cho các hoạt động tác chiến trên không gian mạng” ; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho học viên (HV) ở các học viện, trường sĩ quan (HV, TSQ) quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, thời gian qua, các HV, TSQ quân đội luôn “tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” . Đảng ủy, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) các HV, TSQ quân đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên MXH; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho HV. Hiệu quả tuyên truyền và đấu tranh phản bác ngày càng lan tỏa đã góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, HV ở các HV, TSQ quân đội.

Tuy nhiên, quá trình bồi dưỡng, một số cán bộ, giảng viên, HV nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của hoạt động bồi dưỡng; có thời điểm xác định nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng chưa phù hợp; kỹ năng đấu tranh của một số HV hình thành chưa thật vững chắc; “tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của cán bộ, giảng viên, giáo viên, HV hiệu quả chưa cao” , số ít HV chưa tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng kỹ năng của bản thân.

Để tăng cường bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho HV ở các HV, TSQ quân đội hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường giáo dục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng

Đây là biện pháp cơ bản quan trọng hàng đầu, có ảnh hưởng và chi phối trực tiếp đến các biện pháp khác. Để bồi dưỡng có hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp cần tăng cường giáo dục cho các tổ chức, các lực lượng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sự cần thiết phải bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho HV theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho các chủ thể về thực trạng, thuận lợi, khó khăn; nhận thức đúng quyền hạn, mối quan hệ công tác của mình trong bồi dưỡng. Việc tăng cường giáo dục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong bồi dưỡng cần tiến hành thường xuyên, liên tục, lồng ghép các nội dung, hình thức phù hợp để tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong các HV, TSQ quân đội về nội dung này.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng

Đây là đòi hỏi khách quan, yêu cầu thường xuyên bảo đảm cho nội dung, hình thức bồi dưỡng luôn phù hợp và đáp ứng yêu cầu sự vận động, phát triển của thực tiễn. Theo đó, đổi mới nội dung bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho HV cần tập trung bồi dưỡng những kiến thức về nền tảng tư tưởng của Đảng, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bao gồm: Đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản bác các luận điệu phủ nhận thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Đồng thời, bồi dưỡng những kiến thức lý luận về MXH và đấu tranh trên MXH; bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài, cách sử dụng MXH và kinh nghiệm xử trí tình huống đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH. Chú trọng bồi dưỡng cách nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch để đấu tranh, phản bác, bởi lẽ “muốn phê phán, phản bác đúng các loại quan điểm sai trái thù địch thì trước hết phải nhận diện cho đúng các loại quan điểm ấy” , xác định rõ tính chất và mức độ của từng đối tượng, phần tử để có thái độ, biện pháp đấu tranh phù hợp. Qua đó, giúp HV nhận thức sâu sắc thế nào là sai trái, thế nào là thù địch, có khả năng sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với thông tin xấu độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội, Quân đội.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cần đưa nội dung bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho HV ở các HV, TSQ quân đội hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII vào học tập chính khóa theo chương trình đào tạo của các đối tượng HV. Tổ chức tốt hoạt động thực tiễn đấu tranh, phát huy vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, lực lượng 47 trong bồi dưỡng. Vận dụng linh hoạt các hình thức như thông qua các hội thi; thông qua giao ban, hội ý, mạn đàm, trao đổi; cấp phát tài liệu, hướng dẫn HV tự học tập, tự bồi dưỡng; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kết hợp giữa bồi dưỡng chung với bồi dưỡng riêng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng HV, TSQ quân đội.

Ba là, tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho HV ở các HV, TSQ quân đội hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Để tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn đấu tranh cần gắn hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các hoạt động đấu tranh trên MXH. Tổ chức, duy trì hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ của các tổ chức đoàn ở các HV, TSQ quân đội có chất lượng, hiệu quả. Tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động ngoại khóa bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho HV. Tổ chức tốt các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học, thông tin khoa học về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng và nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh. Phối hợp và phát huy vai trò của các lực lượng trong các HV, TSQ quân đội với các nhà khoa học, cơ quan trong và ngoài quân đội để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH. Cùng với đó, tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho HV ở các HV, TSQ quân đội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH.

Bốn là, tăng cường vai trò cấp ủy Đảng,phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng

Quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH cho HV có sự tham gia của nhiều tổ chức, lực lượng; mỗi tổ chức, lực lượng có vai trò, chức năng, nhiệm vụ riêng, nhưng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng nhằm mục đích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH. Trong quá trình đấu tranh, rất cần có sự chung tay, phối hợp giữa các lực lượng trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thế lực cơ hội, phản động, có tư tưởng lệch lạc về chính trị.

Đảng ủy, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) của các HV, TSQ quân đội cần thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong bồi dưỡng; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý HV tổ chức bồi dưỡng đạt hiệu quả cao.

Ban Chỉ đạo của Đảng ủy các HV, TSQ quân đội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) cần tiếp tục kiện toàn cơ cấu, tổ chức bảo đảm sự đồng bộ và hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc (Ban Giám hiệu) nhà trường chủ trương, biện pháp lãnh đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động dự báo, nắm bắt, theo dõi, phát hiện những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng để tổng hợp, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời, làm tư liệu, tài liệu giúp cho các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đấu tranh có hiệu quả.

Phòng Chính trị, mà thường xuyên trực tiếp là Ban Tuyên huấn cần xây dựng kế hoạch cụ thể, trực tiếp hướng dẫn hoạt động bồi dưỡng cho các cơ quan, khoa, đơn vị. Mở các lớp tập huấn, kịp thời định hướng thông tin, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh; phát huy hiệu quả hệ thống máy tính ảo, đưa các phần mềm ứng dụng vào quản lý hoạt động trên MXH; nâng cao trình độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH đối với Lực lượng 47.

Các khoa giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH, đồng thời xây dựng, bổ sung, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên về mọi mặt, bồi dưỡng, phát triển cán bộ khoa học có trình độ, năng lực, phương pháp hiệu quả, có dũng khí, bản lĩnh để nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đội ngũ cán bộ quản lý ở hệ, tiểu đoàn, lớp, đại đội quản lý HV phải duy trì chặt chẽ, nền nếp, chất lượng hoạt động đấu tranh, định hướng kịp thời những nội dung cần đấu tranh cho HV trong từng thời điểm cụ thể, làm tốt việc xây dựng, sử dụng các ngân hàng bình luận trên MXH phù hợp, hiệu quả. Nêu gương trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH để HV học tập, noi theo.

Lực lượng 47 của các HV, TSQ quân đội cần phải chủ động, tích cực trong đấu tranh; tự giác rèn luyện nâng cao kỹ năng đấu tranh của bản thân, là trung tâm kết nối các thành viên trong đơn vị trên MXH. Tích cực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho HV. Trực tiếp tham gia đấu tranh phê phán, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, tập trung vào những vấn đề: Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phân tích, lý giải kinh tế thị trường định hướng XHCN và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; quyết tâm đổi mới tư duy, phát triển lý luận của Đảng ta; quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết tâm bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; phê phán, phản bác các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; chống các biểu hiện lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để nói xấu chế độ; phê phán các biểu hiện coi thường những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; đấu tranh phê phán, phản bác những biểu hiện xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử cách mạng, lịch sử đất nước…

Năm là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự rèn luyện kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH của HV

Đây là biện pháp quan trọng nhằm phát huy nhân tố chủ quan của HV, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ các cấp cần thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm, ý chí quyết tâm tự học tập, tự bồi dưỡng của HV; thường xuyên nhắc nhở HV sử dụng internet, MXH có trách nhiệm, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực, tham gia phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học tập, rèn luyện, tự bồi dưỡng; thường xuyên quản lý, tổ chức, kiểm tra, giám sát việc tự học tập, tự bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII sát hợp, khả thi.

--------------------------------------------------------

Đại úy Trần Bá Tấn

Đại úy Nguyễn Xuân Quốc

Hệ 5, Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng