Các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Khối Thi đua các ban Đảng Trung ương gồm 8 cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương. Các cơ quan có chức  năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Năm 2015, các cơ quan trong Khối thi đua đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, đặc biệt đã tham mưu xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Khối thi đua các Ban Đảng Trung ương ttriển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 - Ảnh: PC

Các phong trào thi đua yêu nước của Khối diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều đổi mới sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phong trào thi đua có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.

Công tác khen thưởng đã kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, đặc biệt góp phần vào thành công chung của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Trong năm 2015, công tác khen thưởng đã được Khối thi đua các ban Đảng quan tâm hơn, nhất là các hình thức khen thưởng Nhà nước, Chính phủ. Cụ thể, năm 2015 Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dận Trung ương đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Nhà nước tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Cũng trong năm 2015, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Huân chương Độc lập cho 7 tập thể, Huân chương Lao động cho 5 tập thể và 39 cá nhân; Huân chương chiến công cho 22 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể và 1 chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 23 tập thể, 21 cá nhân.

Đặc biệt, Khối thi đua các ban Đảng Trung ương đã và đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Năm 2015, tại cơ quan các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng thi đua khen thưởng của các đơn vị đã trao tặng các hình thức khen thưởng như: Cờ thi đua xuất sắc; tập thể lao động tiên tiến; tập thể lao động xuất sắc; chiến sĩ thi đua cấp Ban; chiến sĩ thi đua cơ sở; bằng khen đột xuất; danh hiệu Lao động tiên tiến cho hơn 3.500 tập thể, cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng ở Khối thi đua các ban Đảng Trung ương vẫn còn hạn chế, các phong trào thi đua tuy đã phát động, song kết quả chưa có tính thuyết phục cao; việc phát, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị khi đề xuất giới thiệu để nêu gương còn khó khăn, nhất là ở những cơ quan tham mưu cấp cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2015, đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém cần khắc phục.

Trên cơ sở thảo luận, Khối thi đua các ban Đảng Trung ương đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 đó là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua, khen thưởng bằng hình thức bồi dưỡng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, đặc biệt trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến.

Đồng thời, thống nhất xây dựng các tiêu chí đánh giá, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác phù hợp với đặc thù của các ban Đảng Trung ương; thẩm định hồ sơ khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai; thực hiện tốt công tác tham mưu khen đúng, khen trúng, tập trung khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, chuyên đề có ý nghĩa thiết thực để tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ mọi người tham gia thiết thực vào phong trào thi đua…

Cùng với đó, tổ chức phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với khen thưởng để thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 4 khâu đồng bộ mang tính thuyết phục tạo nên thành công của phong trào thi đua, đó là: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến…/.

Phạm Cường