Đây là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời là quá trình để MTTQ Việt Nam thành phố đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Buổi họp báo sự kiện diễn ra chiều 25/4/2019. (Ảnh: Minh Anh)

Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra chương trình thống nhất hành động của nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; báo cáo kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam (khoá VIII); tổ chức hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên thường trực khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XI là 87, trong đó 36 Ủy viên là người đứng đầu của các tổ chức thành viên; 7 Ủy viên là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; 01 Ủy viên đại diện huyện Hoàng Sa; 34 Ủy viên là cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận; 09 Ủy viên là cán bộ chuyên trách ở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Số lượng Ban Thường trực là 07 người gồm Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch chuyên trách, 03 Uỷ viên Thường trực, và Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Mục tiêu của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân thành phố; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ Mặt trận và đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Hàng năm, 100% khu dân cư trong toàn thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, và 75% tổ dân phố, thôn văn hóa.

Bên cạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đạt trên 120 tỷ đồng, MTTQ Việt Nam thành phố, MTTQ quận, huyện tổ chức ít nhất 01 hội nghị phản biện xã hội. Hàng năm, phấn đấu 100% MTTQ quận, huyện và 80% MTTQ phường, xã đạt loại vững mạnh và xuất sắc, không có đơn vị yếu kém; 80% Ban công tác Mặt trận hoạt động tốt, không có Ban công tác Mặt trận hoạt động yếu kém./.

Anh Tuấn