Mô hình lớp học nghề dành cho người nghèo tại xã Trọng Hóa, huyện
Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Trần Quỳnh)

Theo đó, nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng gồm kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; các kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người dân tộc thiểu số, người nghèo, phụ nữ trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát cộng đồng với các hoạt động của Chương trình; xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất và các nội dung liên quan khác trong giảm nghèo.

Nội dung nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở bao gồm quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; quy trình triển khai dự án cơ sở hạ tầng; quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện; các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác trong giảm nghèo. Tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; thăm quan, học tập mô hình về giảm nghèo (đối tượng tham gia bao gồm cán bộ quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình 135 cấp xã, huyện, tỉnh).

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giảm nghèo, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; nâng cao nhận thức về việc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn về quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình 135 nói riêng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh yêu cầu việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở phải đảm bảo đúng đối tượng và địa bàn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Nội dung phải phù hợp với điều kiện, năng lực phải phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể và sát với nhu cầu thực tế của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trong năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 2,42% (chỉ tiêu đề ra giảm từ 2 - 2,5%). 6 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,0%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12% xuống còn 11%. Trong năm 2017, Quảng Bình phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 đến 2,5%; phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước./.


Phương Thảo