Kiểm tra việc duy tu, bảo dưỡng công trình 135 tại huyện Ngọc Lặc. Ảnh: Đinh Phương

UBND tỉnh thành lập 9 đoàn công tác do các đồng chí là lãnh đạo sở, ban, ngành làm trưởng đoàn, trọng điểm là kiểm tra thực tế tại các xã, thôn, bản; thăm một số gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình mới thoát nghèo được hỗ trợ từ các chính sách giảm nghèo. Từ đó đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời kiểm tra đánh giá đúng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện của cấp huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Sau kiểm tra, các đoàn có báo cáo, đánh giá, kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai thực hiện để đạt mục tiêu chỉ tiêu giảm nghèo năm 2017 và định hướng giảm nghèo năm 2018.

Các đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát về các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh tại địa phương; việc thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hàng năm của cấp huyện, cấp xã; thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung như tín dụng, giáo dục, bảo hiểm y tế, nhà ở, dạy nghề, xuất khẩu lao động; huy động các nguồn lực từ xã hội hóa cho giảm nghèo địa phương…


TH