Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban Bí thư về việc đổi thẻ đảng viên
09:00 | 26/05/2005
Việc thực hiện Chỉ thị 83-CT/TW, ngày 26-11-1979 của Ban Bí thư (khoá IV) "Về việc phát thẻ đảng viên" đã góp phần nâng cao ý thức Đảng cho đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong thời gian qua.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát thẻ đảng viên còn bộc lộ những thiếu sót cả về nhận thức và tổ chức thực hiện, nên ý nghĩa chính trị của thẻ đảng viên chưa được phát huy, tác dụng giáo dục đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế.
Để thi hành Điều lệ Đảng, phát huy kết quả và khắc phục những thiếu sót trong 24 năm thực hiện công tác phát thẻ đảng viên, được Bộ Chính trị uỷ nhiệm, Ban Bí thư chỉ thị:
1. Tiến hành đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng
2. Đổi thẻ đảng viên phải bảo đảm mục đích, yêu cầu sau :

- Đổi thẻ đảng viên nhằm nâng cao ý thức Đảng cho đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, thúc đẩy thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
- Phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng và Quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (số 14-QĐ/TW, ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị), các nguyên tắc, thủ tục đổi thẻ, phát thẻ và sử dụng, bảo quản thẻ đảng viên.
- Gắn việc đổi thẻ đảng viên với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trên cơ sở đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để tiến hành đổi thẻ đảng viên.
3. Nguyên tắc đổi thẻ đảng viên
- Thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.
- Chưa đổi thẻ đảng viên cho đảng viên vi phạm tư cách.
4. Những đối tượng chưa đổi thẻ đảng viên
- Qua đánh giá chất lượng, đảng viên bị xếp vào loại đảng viên vi phạm tư cách.
Những trường hợp nói trên, sau 6 tháng phấn đấu, được cấp uỷ cơ sở công nhận đã sửa chữa, tiến bộ thì được đổi thẻ đảng viên. Sau thời hạn 6 tháng, đảng viên chưa sửa chữa, tiến bộ thì cấp uỷ cơ sở xem xét gia hạn thêm (thời gian gia hạn không quá 6 tháng) để đảng viên tiếp tục sửa chữa khuyết điểm; sau thời gian gia hạn được cấp uỷ cơ sở công nhận đã sửa chữa, tiến bộ thì được đổi thẻ đảng viên; nếu vẫn không sửa chữa, tiến bộ thì vận động đảng viên đó xin ra khỏi Đảng hoặc xoá tên đảng viên theo quy định tại Điều 8, Điều lệ Đảng.
- Đảng viên đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng, cấp uỷ viên đang bị đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, đảng viên có đơn, thư tố cáo và có nghi vấn về lịch sử chính trị mà tổ chức đảng đang tiến hành điều tra, xác minh.
Sau khi cấp uỷ có thẩm quyền kết luận đảng viên không vi phạm, có đủ tư cách thì được đổi thẻ đảng viên.
- Đảng viên đang bị bệnh tâm thần (mất trí nhớ) thì chưa đổi thẻ đảng viên. Khi được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận khỏi bệnh thì được đổi thẻ đảng viên.
- Đảng viên sinh hoạt ở chi bộ yếu kém (kể cả chi bộ cơ sở) (trừ số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, có đủ tư cách). Khi những chi bộ này đã được củng cố, khắc phục yếu kém, được cấp uỷ cấp trên trực tiếp công nhận tiến bộ thì đảng viên ở chi bộ đó được xét đổi thẻ đảng viên.
5. Trong thời gian đổi thẻ đảng viên, đảng viên dự bị được công nhận là đảng viên chính thức thì được phát thẻ đảng viên (theo mẫu mới)
6. Trách nhiệm của các cấp uỷ đảng về đổi thẻ đảng viên

Các cấp uỷ đảng chịu trách nhiệm về đổi thẻ đảng viên theo quy định của Trung ương, bí thư hoặc phó bí thư cấp uỷ phải trực tiếp phụ trách công tác đổi thẻ đảng viên. Các ban tổ chức, tuyên giáo, dân vận và uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ các cấp trực tiếp giúp cấp uỷ chỉ đạo, kiểm tra việc đổi thẻ đảng viên.
- Trách nhiệm của từng cấp :
+ Chi bộ, cấp uỷ cơ sở có trách nhiệm giáo dục đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu và các nguyên tắc về đổi thẻ đảng viên; tiến hành đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để làm thủ tục đề nghị đổi thẻ đảng viên cho đảng viên đủ tiêu chuẩn; định thời gian để đảng viên thuộc diện chưa được đổi thẻ đảng viên phấn đấu; xét đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; tổ chức trang trọng lễ đổi thẻ đảng viên.
+ Huyện uỷ và tương đương chỉ đạo thực hiện việc đổi thẻ đảng viên và thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đảng viên; xét và quyết định đổi thẻ đảng viên cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn theo đề nghị của cơ sở; kiểm tra việc hoàn thiện thẻ đảng viên, lập danh sách đảng viên được đổi thẻ đảng viên báo cáo tỉnh uỷ, thành ủy và tương đương (qua ban tổ chức của cấp uỷ).
+ Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, kiểm tra chặt chẽ các cấp uỷ trực thuộc thực hiện việc đổi thẻ đảng viên và đánh giá chất lượng đảng viên; tổng hợp kết quả đổi thẻ đảng viên báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).
- Trách nhiệm của các ban Trung ương Đảng :
Giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương giúp Ban Bí thư chỉ đạo và kiểm tra việc đổi thẻ đảng viên ở tất cả các cấp. Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn và trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ đổi thẻ đảng viên.
7. Tổ chức thực hiện
- Việc đổi thẻ đảng viên được thực hiện trong 5 đợt (19-5, 2-9, 7-11-2004, 3-2-2005 và cơ bản hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-2005), gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Đợt đầu đổi thẻ đảng viên vào dịp kỷ niệm 114 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2004) đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng có đủ tư cách; đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có đủ tư cách và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.
- Ban cán sự đảng Ngoài nước xét và quyết định đổi thẻ đảng viên cho đảng viên đủ tư cách ở ngoài nước.
- Các cấp uỷ đảng phải coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng và tổ chức, giáo dục đảng viên hiểu rõ vinh dự và trách nhiệm, tổ chức đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương, vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý cho tổ chức đảng và đảng viên; lựa chọn những cán bộ có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm trực tiếp làm nghiệp vụ đổi thẻ đảng viên.
Sau mỗi đợt đổi thẻ đảng viên, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương sơ kết rút kinh nghiệm; khi hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên, tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư trong đảng bộ.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN BÍ THƯ
Phan Diễn


Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can
· HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét việc ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố
· Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém
· Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin - Tuyền thông ASEAN 2015
· Việt Nam xếp thứ 29/70 quốc gia về năng lực tiếng Anh
· Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam
· Xét xử "đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
· Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp các nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục TP. Hải Phòng
· Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet