Sửa Luật Đầu tư công: “Đổ thừa hết do luật thì không đúng”
20/09/2018
(ĐCSVN) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thực hiện Luật Đầu công tư có khó khăn, nhưng chỉ một phần do luật, còn phần nhiều là do tổ chức thực hiện luật chưa nghiêm...
Góp ý kiến về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực GTVT
09:41 15/03/2019
(ĐCSVN) - Trên cơ sở ý kiến góp ý, Vụ Đối tác công tư (Bộ Giao thông và Vận tải)đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến để chỉnh lý hoàn thiện trước khi triển khai trình tự theo quy định.
Bộ Tư pháp: Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng
16:04 14/03/2019
(ĐCSVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.
Hoàn thiện 3 dự thảo Luật
14:51 14/03/2019
(ĐCSVN)- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện 3 dự thảo Luật.
Phân công chuẩn bị các nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
11:09 14/03/2019
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương chuẩn bị các nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33.
Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh
10:20 14/03/2019
(ĐCSVN) - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực triển khai xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đúng tiến độ.
Thận trọng trong xử lý nợ đọng thuế để đảm bảo công bằng
17:41 13/03/2019
(ĐCSVN) – Việc xem xét xóa nợ phải được tiến hành thận trọng, nghiêm túc, công bằng, công khai và đúng pháp luật, tránh gây ra hệ lụy liên quan đến chính sách thuế và các chính sách khác như tín dụng và tránh lạm dụng, tránh xảy ra lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế.
Xây dựng văn bản pháp luật xử lý vướng mắc về lĩnh vực TN&MT
17:13 13/03/2019
(ĐCSVN) – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật để xử lý vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.
Tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc
16:55 13/03/2019
(ĐCSVN) – Luật Thư viện được ban hành sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện; phát triển văn hóa đọc; khuyến khích cộng đồng, xã hội tham gia và thiết lập cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động thư viện...
Dự thảo tuyển sinh đào tạo dân sự trong trường Quân đội
15:57 13/03/2019
(ĐCSVN) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; trong đó, quy định cụ thể về tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (đào tạo dân sự).