Nội dung câu hỏi như sau:  Ba tôi là giáo viên nhưng bị tai nạn giao thông mất khi mới 53 tuổi. Trước khi mất, ba tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được hơn 30 năm và vẫn đang tham gia BHXH tại một trường học. Tôi nghe nói nếu người nhà làm thủ tục nhận tiền tử tuất một lần thì phải chờ đến một năm sau khi ba tôi mất có đúng không? Sau khi hoàn tất thủ tục nhận tiền tuất thì bao lâu tôi có thể nhận được tiền và ai sẽ được nhận tiền tuất?

Trả lời:: Sau khi người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) mất thì người nhà có thể tập hợp đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ giải quyết chế độ tuất chứ không phải chờ sau một năm như hưởng trợ cấp BHXH một lần. Thời gian giải quyết hồ sơ tuất theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thân nhân của người chết hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình là người có quyền hưởng chế độ tiền tuất. Trường hợp người chết không có thân nhân theo quy định thì chia theo pháp luật thừa kế.

Thân nhân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng trừ con dưới sáu tuổi hoặc thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên nếu không muốn hưởng tuất hằng tháng thì chọn hưởng tuất một lần. Đối với trường hợp chọn hưởng tuất một lần thì tất cả thân nhân hưởng tuất hằng tháng phải có biên bản họp thống nhất chọn hưởng tuất một lần./.

Ban CT-XH