(Ảnh minh họa: kenhtuyensinh.vn)

Thông tư áp dụng đối với các đối tượng dự tuyển vào các trường trong Quân đội, đơn vị và cá nhân có liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Nội dung của Thông tư gồm 13 chương và 86 điều. Dự thảo Thông tư tuyển sinh năm 2019 có 24 nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung so với Thông tư tuyển sinh năm 2018.

Nhằm bảo đảm tính thống nhất công tác tuyển sinh trong các trường Quân đội: Công tác tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường Quân đội thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; đã được sửa đổi một số điều tại Thông tư số 42/2018/TT-BQP ngày 27/02/2017 và Thông tư số 24/2018/TT-BQP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đã hợp nhất tại Thông tư hợp nhất số 01/TTHN-BQP ngày 11/5/2018); trong quá trình thực hiện dễ dẫn tới sai sót khi trích dẫn và tổ chức thực hiện và hiện nay cần sửa đổi bổ sung để phù hợp với quy chế sửa đổi, bổ sung của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành năm 2019 và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trong Quân đội.

Để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật về công tác tuyển sinh nói chung và công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội nói riêng, phù hợp với hoạt động đặc thù của Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Nhà trường chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư tuyển sinh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội (thay thế Thông tư hợp nhất số 01/TTHN-BQP ngày 11/5/2018) là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Yêu cầu và quan điểm chỉ đạo: Soạn thảo Thông tư phải đúng Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 năm 2009; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 năm 1999, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 năm 2008 và số 72/2014/QH13 năm 2013; Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 năm 2015; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 năm 2009; Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư phải đạt được sự công bằng, dân chủ, công khai, khách quan, chính xác trong công tác tuyển sinh. Nội dung phải đúng quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, thống nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, phù hợp với thực tiễn, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.


Minh Anh