Kế hoạch nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ KSTTHC từ đầu năm 2019 đến nay; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác này của Bộ trong thời gian tiếp theo. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, góp phần tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ về KSTTHC.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ do Thứ trưởng phụ trách công tác văn phòng hoặc Lãnh đạo Văn phòng Bộ làm Trưởng đoàn, sẽ kiểm tra toàn diện việc thực hiện công tác KSTTHC theo quy định tại Mục 3, Chương VI, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ KSTTHC.

Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra gồm: Tổng cục THADS; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra về thời gian, địa điểm kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra ít nhất 5 ngày làm việc./.

KA