Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Trường Giang.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò, vị trí và tầm quan trọng lớn trong quản lý sử dụng đất đai. Do đó, việc tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo, nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung cho vừa phù hợp với thực tế vừa đảm bảo phát huy hiệu quả của công tác này.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những công cụ quản lý quan trọng, đã được quy định trong Luật kể từ ngày có Luật đất đai đầu tiên.  Tuy nhiên, hiện nay mối quan hệ phối hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác; giữa quy hoạch sử dụng đất của các cấp hành chính với quy hoạch đất quốc phòng, an ninh vẫn còn nhiều bất cập và chưa đồng bộ, thống nhất. Mặt khác, Quốc hội đã thông qua Luật quy hoạch và Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/ 2019. Do đó, cần thiết  phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa 2 Luật Đất đai và Quy hoạch.

Cũng theo ông Khải, mục tiêu của việc sửa đổi nhằm phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/ 2012 và định hướng đổi mới chính sách về pháp luật đất đai của Ban chấp hành Trung ương; Sửa đổi, bổ sung nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể là, cải cách, rút ngắn quy trình lập, xét duyệt và phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, quốc phòng, an ninh... Đồng thời nâng cao chất lượng quy hoạch, sử dụng đất đai có hiệu quả, tránh lãng phí; Khắc phục các bất cập hiện nay về quan hệ phối hợp giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác; giữa quy hoạch sử dụng đất của các cấp hành chính với quy hoạch đất quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, giải pháp được lựa chọn là, sửa đổi, bổ sung các điều, khoản đã giao tại Luật Quy hoạch; bổ sung quy hoạch sử dụng đất vùng và các nội dung khác có liên quan đến trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc chọn giải pháp này nhằm vừa thực hiện nhiệm vụ tại Luật Quy hoạch, vừa rà soát chỉnh sửa, bổ sung các điều, khoản khác trong Luật Đất đai có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất (như: Điều 36 về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Điều 37 về kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Điều 38 quy định về chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phải phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; Khoản 2 Điều 39 về nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Điều 49 thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;...). Giải pháp này sẽ đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung đồng bộ, thống nhất giữa Luật đất đai và Luật Quy hoạch.

Mặt khác, sự cần thiết phải lập quy hoạch sử dụng đất vùng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016; quy hoạch sử dụng đất của các vùng sẽ giải quyết và điều hòa các nhu cầu sử dụng đất có tính chất liên tỉnh, thành phố; đảm bảo khai thác tổng hợp và bền vững các tài nguyên quan trọng của vùng.../.

BL