Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp

Trình bày báo cáo một số vấn đề về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã xem xét cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; ý kiến của UBTVQH tại phiên họp thứ 14 và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, dự thảo luật lần này đã được tiếp thu, chỉnh lý tương đối hoàn thiện với nhiều nội dung quan trọng: nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ; cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; Về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; Quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ, nhằm thể hiện đầy đủ, rõ ràng, cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh của Luật. Ban soạn thảo cũng rà soát, đối chiếu các quy định của Dự thảo Luật với quy định liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trong các Luật khác; chỉnh sửa về văn phong, kỹ thuật văn bản; bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của Luật.

Sau khi nghiên cứu và khảo sát thực tế, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và Ban soạn thảo thống nhất đề nghị UBTVQH cho giữ quy định về xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Theo đó, việc xây dựng CDSL địa lý quốc gia; thành lập, cập nhật bản đồ địa hình quốc gia các tỷ lệ được giao cho Bộ TN&MT và phân cấp cho UBND cấp tỉnh đối với tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng: “Thực hiện các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ khác do Chính phủ giao”. Quy định như vậy không ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ mục đích quốc phòng.

Về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm, một số ý kiến ĐBQH cho rằng Dự thảo Luật quy định Bộ Xây dựng quản lý đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm là chưa bao quát hết, cần có sự tham gia của các Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải,… và UBND cấp tỉnh. Ý kiến khác đề nghị quy định về bản đồ quy hoạch không gian ngầm, bản đồ xây dựng công trình ngầm cần phù hợp Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị.

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa quy định về nội dung đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm bao gồm: Đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ hiện trạng công trình ngầm; đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ quy hoạch không gian ngầm; xây dựng, cập nhật CSDL bản đồ công trình ngầm. Đồng thời, rà soát chỉnh sửa lại quy định trách nhiệm của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh. Theo đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; UBND cấp tỉnh quy định việc tổ chức triển khai hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm, xây dựng CSDL bản đồ công trình ngầm trong phạm vi quản lý của từng địa phương. Tuy hiện nay năng lực của UBND cấp tỉnh về quản lý hồ sơ, tài liệu các công trình ngầm trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhưng quy định nêu trên là cần thiết nhằm thống nhất quản lý tại “một đầu mối”, phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng các công trình ngầm trên địa bàn bảo đảm hiệu quả.

Tại phiên họp,cho ý kiến về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng: đối với dữ liệu nền Quốc gia cần có phần mềm để quản lý thống nhất, phải có định dạng dữ liệu chung để quy định để các cơ quan có thể sử dụng hiệu quả.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển như hiện nay, trong luật cần có định hướng rõ hơn về khoa học công nghệ để tránh sự lạc hậu.

Sau các ý kiến phát biểu, kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ: về chính sách miễn giảm phí sử dụng dữ liệu đo đạc và bản đồ cho quốc phòng an ninh, phòng chống bão lũ sẽ có quy định về nguyên tắc. Còn những vấn đề cụ thể về an ninh quốc phòng phải được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan, hoặc giao cho Chính phủ quy định.

Về từ ngữ, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nên dùng “Tập bản đồ chính thức Quốc gia” thay cho từ Atlas.

về vấn đề quản lý nhà nước: UBTVQH quyết định cho nguyên tắc, còn trách nhiệm thống nhất quản lý về đo đạc và bản đồ là của Chính phủ. Cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý là bộ Tài nguyên và Môi trường, còn các bộ khác sẽ làm việc theo sự phân công.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp, UBTVQH giao Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng cơ quan soạn thảo phối hợp, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung toàn bộ dự án luật để xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ V sắp tới./.