Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Đảng bộ VEC

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo và truyền đạt các nội dung của Hội nghị. Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 20 "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”; những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018.

Đồng chí Phạm Công Bổng ,Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT
trực tiếp chỉ đạo và truyền đạt các nội dung của Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các cán bộ, đảng viên VEC sẽ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của các Nghị quyết; nắm vững những kiến thức cần thiết, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm hành động, phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Đồng thời, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; liên hệ với thực tiễn, vận dụng một cách sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; lấy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, chất lượng, hiệu quả…

Liên quan đến triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 3 phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh các cán bộ, đảng viên cần noi theo là phong cách dân chủ quần chúng, phong cách khoa học và phong cách nêu gương, đặc biệt là phong cách nêu gương của người đứng đầu.

Theo đó, xây dựng phong cách người đứng đầu với 4 đặc trưng: phong cách dân chủ, phong cách lãnh đạo trong sáng, khéo dùng người và tận dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động và sáng tạo. Các giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường quản lý cán bộ đảng viên, xây dựng quy định về văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; đồng thời, tăng kiểm kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng đối với người đứng đầu và cán bộ đảng viên…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy VEC cho biết, tại cuộc họp ngày 12/3, Ban Chấp hành Đảng bộ VEC sẽ thông qua Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đảng viên khẩn trương hoàn thành bản thu hoạch học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí yêu cầu các đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với cấp ủy các chi bộ, đồng chí yêu cầu, phải thực hiện công tác chủ trì, quán triệt, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát. Qua đó đòi hỏi mỗi đơn vị, tổ chức, mỗi đảng viên phải gắn tính Đảng vào thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Nhận định năm 2018 là một năm nhiều khó khăn đối với VEC, đồng chí yêu cầu các đảng viên VEC cần nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên để từng bước khắc phục khó khăn chung của đất nước, của VEC ngay từ những ngày đầu của năm 2018 để chuẩn bị đón nhận thêm những công việc mới.

Với 270 đảng viên, đặc biệt các đồng chí cấp ủy, cần giữ vai trò “đầu tàu” để xây dựng, giám sát, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng cũng như thực hiện triển khai tái cơ cấu VEC, ổn định tổ chức của các đơn vị thành viên, đặc biệt thoái vốn của Nhà nước tại một số đơn vị thành viên để các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện được tham gia đấu thầu O&M trong thời gian sắp tới…/.

Tin, ảnh: Minh Anh