Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Long An - Ảnh: Báo Long An.

Đồng chí Nguyễn Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Long An cho biết: Nhằm tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An, đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 2/37 đầu mối cấp sở; 93/487 đơn vị đầu mối cấp phòng. Cụ thể đã giảm được 72/475 trưởng phòng và tương đương; 137/1.076 phó trưởng phòng và tương đương.

Ngành Nội vụ của tỉnh Long An cũng đã sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đối với 18 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc cấp tỉnh; sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; sáp nhập 15 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện.

Đặc biệt, thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại 53 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh; giải thể 14 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố. Hợp nhất các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Long An cho biết, cùng với việc tinh giản, sắp xếp lại bộ máy, ngành Nội vụ của tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 289 người thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Ðồng thời, các địa phương, cơ sở thực hiện giảm 1.497 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 5.083 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án 02-ĐA/TU, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm đi đôi với tinh giản biên chế theo lộ trình đã được phê duyệt; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nội dung sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh.

Trong đó, ngành Nội vụ tỉnh Long An tham mưu UBND tỉnh giao biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 và kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2020; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

Cụ thể, tham mưu đưa thủ tục hành chính của các sở, ngành và cấp huyện về tập trung một đầu mối tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Cường