• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Mục tiêu cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2020
15:18 17/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Phan Anh Đức, ở địa chỉ ducpa2@gmai.com hỏi: Mục tiêu cụ thể về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2020 như thế nào?
Kết quả sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ
14:18 17/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Minh Phương, email: minhphuong@gmail.com hỏi: Kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là gì?
Về những hạn chế, yếu kém trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ
14:16 17/09/2018
(ĐCSVN) - Ban đọc Xuân Thu, email xuanthu@gmail.com hỏi: Những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là gì?
Kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
23:27 15/09/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Hoa nguyen78@gmail.com hỏi về những kết quả đạt được và hạn chế bất cập về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta thời gian vừa qua như thế nào?