• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế
11:04 13/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Thùy Linh ở TP. Nam Định hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế trong tình hình mới là gì?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số
14:23 10/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Duyên, email duyenducyan@gmail.com, hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số trong thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
09:33 10/10/2018
(ĐSCVN) – Bạn đọc Dung Nguyên, email nguyenkimdung1107@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là gì?
Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy đối với chính quyền địa phương
10:08 09/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc có địa chỉ trunganh32@gmail.com hỏi: Nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với chính quyền địa phương là gì?
Mục tiêu tổng quát về chính sách tiền lương
15:51 08/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Mai Vân (Tam Dương, Vĩnh Phúc) hỏi: Mục tiêu tổng quát về chính sách tiền lương thời gian tới là gì?
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số ở nước ta ​
09:42 08/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Lan Anh, ở Vĩnh Phúc hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số ở nước ta trong thời gian tới như thế nào?
Quan điểm chỉ đạo về chính sách tiền lương
18:10 05/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Hoa ở Can Lộc, Hà Tĩnh hỏi: Quan điểm chỉ đạo về chính sách tiền lương thời gian tới là gì?
Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
16:32 05/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Bích Ngọc ở Hà Nam hỏi: Những kết quả đạt được về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta thời gian qua như thế nào?
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số
14:24 05/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Kim Thảo ở Thanh Hóa hỏi: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số trong thời gian tới như thế nào?