• Hỏi - Đáp  

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập
27/11/2018
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Thành ở Nghệ An hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với hệ thống tổ chức của Đảng
19:47 04/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc có địa chỉ tuanninh 76@yahoo.com.vn hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với hệ thống tổ chức của Đảng là gì?
Mục tiêu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030
15:19 04/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Kim Thành Nam, email kimthanhnamtedi@gmail.com hỏi: Mục tiêu cụ thể về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030 như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
09:01 04/10/2018
(ĐCSVN) - Ban đọc Thanh Hương, email huongpgd@caugiay.edu.vn hỏi: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới gồm những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nào?
Mục tiêu tổng quát về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
10:15 03/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Ngọc Thành ở Hoàng Mai, Hà Nội hỏi: Mục tiêu tổng quát về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới là gì?
Mục tiêu cụ thể về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2025
10:15 03/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc Quỳnh Trang ở Nho Quan, Ninh Bình hỏi: Mục tiêu cụ thể về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2025 như thế nào?
Điều kiện hưởng chế độ hưu trí được sửa đổi như thế nào?
21:44 02/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Minh Vương, tại địa chỉ minhvuong2018@gmail.com hỏi: Tôi được biết Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đề ra nhiệm vụ sửa đổi quy định về điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Xin cho tôi biết cụ thể nội dung sửa đổi như thế nào?
Nhiệm vụ và giải pháp chung về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị
19:43 02/10/2018
(ĐCSVN) - Bạn đọc có địa chỉ tuanvan256@gmail.com hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chung về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống chính trị thời gian tới gồm những nội dung gì?
Nước ta đã trải qua mấy lần cải cách chính sách tiền lương?
15:38 02/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Hoàng Sơn (Thanh Hóa) hỏi: Nước ta đã trải qua mấy lần cải cách chính sách tiền lương và mang lại kết quả gì?
Những hạn chế, yếu kém trong chính sách tiền lương ở nước ta
15:36 02/10/2018
(ĐCSVN) – Bạn đọc Hồng Sâm ở địa chỉ hongsamtbtc@gmail.com hỏi: Những hạn chế, yếu kém trong chính sách tiền lương ở nước ta là gì?