Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời:

Mục tiêu tổng quát về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thời gian tới là:

 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

- Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng  cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Giảm chi thường xuyên và góp phần cảii cách chính sách tiền lương.

 

PV