Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 Nguồn: kinhtedothi.vn

Trả lời:

Theo Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đã nêu  tám nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta trong thời gian tới, đó là:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Hoàn thiện cơ chế tài chính.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

8. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội./.

PV