Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc.
(Ảnh: thoidai.com.vn)

Trả lời:

Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 21-NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân số ở nước ta trong thời gian tới là:

- Chủ động, tích cực hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số.

- Tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn đa phương, song phương về dân số và phát triển.

- Tranh thủ sự đồng thuận, hỗ trợ về tài chính, tri thức, kinh nghiệm và kỹ thuật của các nước, các tổ chức quốc tế.

- Tập trung nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về dân số.