Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: TTXVN

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cương công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới thì tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới gồm những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Nâng cao sức khỏe nhân dân.

3. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.

4. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện.

5. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế.

6. Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế.

7. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế.

8. Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế.

9. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

PV