Cán bộ ở Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tư vấn cho người dân đến làm thủ tục hành chính.
Ảnh: TH/dangcongsan.vn 

Trả lời:

Tại Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập gồm những ngành, lĩnh vực sau đây:

Một là, đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo;

Hai là, đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Ba là, đối với lĩnh vực y tế;

Bốn là, đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ;

Năm là, đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao;

Sáu là, đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Bảy là, đối với sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác;

Tám là, đối với các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng và các cơ sở đào tạo về quản lý hành chính ở địa phương./.

PV