Ảnh minh họa: Minh Khuê/dangcongsan.vn

Trả lời:

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập khẳng định nhiệm vụ và giải pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng và các cơ sở đào tạo về quản lý hành chính ở địa phương ở nước ta trong thời gian tới theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất và liên thông giữa các khu vực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị. Nghiên cứu, đổi mới mô hình tổ chức của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giao cho các trường chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của cấp ủy cấp huyện.

PV