Sở TN&MT Long An hoàn thành đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy,
bước đầu phát huy hiệu quả

Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy

Đồng chí Phan Nhân Duy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết: thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt là Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An đã phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện tiến hành tổ chức việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Cụ thể, Sở Tài Nguyên và Môi trường Long An tiến hành thực hiện song song 4 đề án tinh gọn, sắp xếp nhân sự tại các chi cục, phòng, ban, trung tâm thuộc sở quản lý và chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các địa phương. Đến nay, Sở hoàn thành các đề án theo kế hoạch và hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kết quả, sắp xếp Phòng Quản lý môi trường - Quản lý đất đai trên cơ sở hợp nhất Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai; hợp nhất 3 trung tâm: Dịch vụ Tư vấn nhà đất, Kỹ thuật TN&MT, Quan trắc TN&MT thành Trung tâm Dịch vụ TN&MT; hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai thành Văn phòng Đăng ký đất đai.

Hoàn thành việc chuyển giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại thành phố Tân An và các huyện Thạnh Hóa, Kiến Tường, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và Bến Lức thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển giao về UBND cấp huyện quản lý và sáp nhập vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các địa phương quản lý.

Cùng với đó, Sở đã chuyển chức năng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An.

Bộ phận một cửa của Sở TN&MT tại Trung Tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Long An

Kết quả sau khi thực hiện việc sắp xếp bộ máy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã giảm từ 13 đơn vị xuống còn 08 đơn vị (giảm 05 đơn vị); giảm được 10 chức danh trưởng phòng và phó trưởng phòng thuộc Chi cục; giảm 03 chức danh Giám đốc và 03 chức danh Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, sau khi giải tán Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai và sắp xếp lại thành Phòng Quản lý môi trường, Quản lý đất đai đã giảm được 5 chức danh trưởng phòng và 5 chức danh phó trưởng phòng. Việc hợp nhất 3 trung tâm: Dịch vụ Tư vấn nhà đất, Kỹ thuật TN&MT, Quan trắc TN&MT thành Trung tâm Dịch vụ TN&MT giảm 5 chức danh trưởng phòng...

Bước đầu mang lại hiệu quả

Chia sẻ về kết quả đạt được của việc tinh gọn bộ máy, đồng chí Phan Nhân Duy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, Đề án 02 của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đạt được hiệu quả. Bởi, trước khi có Nghị quyết của Trung ương về việc tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh Long An đã có kế hoạch thực hiện công việc này. Chính vì vậy, tỉnh Long An được xem là thuận lợi hơn một số địa phương khác vì đã có đề án cơ bản được xây dựng từ trước.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy, Sở đã tiến hành xây dựng thực hiện 4 Đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trước khi thực hiện các đề án, Sở tiến hành nhiều cuộc họp, lấy ý kiến của lãnh đạo chi cục, phòng, trung tâm. Các tổ chức, đoàn thể ở cơ quan cũng tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ, công chức. Nhờ đó, đề án được thực hiện thuận lợi, hoàn thành đúng kế hoạch. Các đơn vị được sắp xếp, tinh gọn hoạt động ổn định, tư tưởng của cán bộ, công chức đồng thuận và làm tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả việc sắp xếp đã góp phần bộ máy tinh gọn, ít cồng kềnh, chồng chéo; việc quản lý, điều hành gom về một mối giúp chi tiêu ngân sách hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.

Đặc biệt, việc thực hiện các đề án nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác, giảm phiền hà, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An Phan Huy Nhân, trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc các đơn vị vẫn giữ nguyên trụ sở làm việc, tài sản và đang từng bước thực hiện tinh gọn cán bộ, giảm số lượng cho phù hợp. Đến thời điểm hiện tại các đơn vị được sắp xếp, tổ chức lại và bước đầu đã hoạt động ổn định, hiệu quả theo quy định hiện hành. Trong đó, việc sáp nhập, sắp xếp Phòng Pháp chế, Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Long An, bước đầu đã nâng cao hiệu quả công việc.

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã có nhiều đóng góp tích cực
trong công tác quản lý đất đai, môi trường của địa phương

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, trước đây, Văn phòng Sở là đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, mua sắm, thẩm định văn bản, hồ sơ trước khi trình lãnh đạo... Tuy nhiên, thực hiện quy trình xử lý văn bản và chữ ký số, các văn bản phải qua Phòng Pháp chế mới đến Văn phòng Sở. Việc qua nhiều trung gian kiểm tra, kiểm soát văn bản khiến việc ban hành văn bản quản lý, điều hành của sở mất thời gian. Bên cạnh đó, việc phát sinh sự trao đổi văn bản giữa các phòng dẫn đến khó khăn trong quá trình tham mưu quản lý, điều hành.

“Vì vậy, sau một thời gian thực hiện sáp nhập các Phòng Pháp chế, Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở, việc thực hiện quy trình xử lý văn bản và chữ ký số đã được thực hiện một cách trơn tru và rút ngắn thời gian thực hiện, việc thực hiện công việc trong cùng một đơn vị góp phần đưa công việc được thực hiện nhanh chóng và kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, hiện nay Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường đặt tại Trung Tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Long An đã góp phần làm giảm phiền hà, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác và giải quyết các công việc”, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An Phan Huy Nhân khẳng định./.

Bài và ảnh: Phạm Cường -KV