Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Hiền Hòa)

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 12 và quý IV năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 1 và quý I năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong tháng 12 và Quý IV/2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao độ, quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó nổi bật là: Tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Tham mưu Đề án Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và hoàn thành giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 trình xin ý kiến Trung ương. Tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XII. Toàn Ngành đã tập trung cao độ tham mưu, hoàn thành 09 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, khẩn trương tiến hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định.

Ban cũng đã tiến hành sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương, đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, những kết quả đạt được tương đối toàn diện về mọi mặt, cơ bản hoàn thành các đề án, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là góp phần ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực trong công tác quy hoạch và bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, tổ chức đảng.

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã có ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nói chung và của từng cấp ủy nói riêng; đồng thời nêu lên những cách làm hay, sáng tạo tại các địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương Đảng. Ý kiến của các đại biểu cũng kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực  hiện các Quy định, hướng dẫn tại các cấp ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn Ngành trong tháng 12 và quý IV năm 2018. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực của toàn Ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác tham mưu cho Đảng những chủ trương, Quy định đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, trong quý I năm 2019, cùng với việc tập trung triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận đã ban hành, toàn ngành cần tiếp sớm triển khai Kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019. Trong đó, theo dự kiến chương trình công tác năm 2019, trong Quý I/2019 toàn Ngành triển khai thực hiện 04 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

Đại diện Bộ Nội vụ giải đáp những thắc mắc của các cấp ủy. (Ảnh: Hiền Hòa)

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu của cấp mình, đồng thời, tham gia tích cực các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Toàn Ngành tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), các quy định của Đảng và nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, khẩn trương thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ sát với tình hình thực tế.

Song song với đó, đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý. Đặc biệt chú ý và cảnh giác với sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lợi dụng chống phá nội bộ ta. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cần tích cực chuẩn bị Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018 gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2 nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng. Tích cực tuyên truyền đi đôi với chú trọng chăm lo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông.../.

Hiền Hòa