Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với

 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trường – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Phát huy kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 03, Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05, làm cho toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội các cấp, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên. 

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và nghị quyết Đại hội cấp cơ sở, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng; lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Theo đó, mỗi đồng chí cấp ủy viên, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy liên hệ với bản thân, gương mẫu xây dựng kế hoạch thực hiện và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên liên hệ với bản thân, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan, chi bộ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang liên hệ với bản thân, xây dựng kế hoạch thực hiện và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm”-
đồng chí Nguyễn Mạnh Trường nhấn mạnh.

Sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm
sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ”. Tổ chức sinh hoạt định kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình tổ chức sinh hoạt theo định kỳ, cùng với các nội dung chuyên đề do cấp trên hướng dẫn, các cấp ủy cần lựa chọn hoặc chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan, đơn vị lựa chọn thêm những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính được giao để thảo luận và tổ chức thực hiện.

Bằng nhiều hình thức học tập đa dạng, phong phú, đảm bảo vừa có bề rộng, vừa có
chiều sâu, đặc biệt là qua các phương tiện thông tin đại chúng, các phong trào thi đua yêu nước, qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hội nghị do báo cáo viên truyền đạt... làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình duy trì sinh hoạt chính trị hằng tuần trong toàn tỉnh với nghi thức tổ chức chào cờ vào sáng thứ 2, coi đó là một công việc thường xuyên nhưng rất quan trọng về công tác tư tưởng, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; xác định khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt Đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở.

Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở liêm chính, hành động phục vụ nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giải quyết nhanh gọn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chống bệnh quan liêu, hình thức, thành tích; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu trong tham gia hội nghị, đi cơ sở, sử dụng xe ô tô và tài sản công...   Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, theo đồng chí Nguyễn Mạnh Trường, các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện; phân công các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan cấp trên trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; đưa kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm./. 

PV