Vừa qua, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định số 218 - QĐ/TW ban hành "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương: Trần Thị Bích Thủy, Thào Xuân Sùng phổ biến và phân tích nội dung của 2 Quyết định là "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” gồm có 5 chương, 19 điều và "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” có 5 chương, 21 điều.  

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai các quyết định một cách sâu rộng vào đời sống xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Việc quán triệt, triển khai các quy chế, quy định nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đồng thời phát hiện và phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.