Mới đây, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.
 
Dự hội nghị có các ông: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam… Tại điểm cầu Hưng Yên có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND…

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên 

Năm 2013, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu cho BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 – QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”… Công tác dân vận góp phần động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013. Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều tiến bộ. Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, vận động doanh nhân, công tác xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “dân vận khéo” cũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, công tác dân vận còn một số hạn chế như: Công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân của một số địa phương chưa kịp thời. Việc tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa ban dân vận với các cơ quan, ban ngành liên quan có nơi còn hình thức. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương còn tiềm ẩn yếu tố mất ổn định. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có nơi còn buông lỏng…

Năm 2014, công tác dân vận của Đảng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu cho Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở. Chủ động tham mưu cho các cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” và phong trào thi đua yêu nước…

Tại Hưng Yên, trong năm qua hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới được các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Toàn tỉnh đã thành lập được 225 tổ dân vận ở các cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Đời sống nhân dân ổn định, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác. Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của hệ thống dân vận cả nước và Ban Dân vận Trung ương trong năm qua. Đồng thời lưu ý, công tác dân vận trong năm 2014 cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát động sâu rộng phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng đời sống văn hóa mới hướng tới hội nhập và phát triển. Đổi mới phương pháp vận động quần chúng, tập trung quan tâm đến những điểm nóng, bức xúc của nhân dân, những vấn đề xã hội mà người dân quan tâm. Quản lý tốt hoạt động tôn giáo. Phối hợp với MTTQ Việt Nam vận động nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tham mưu kiện toàn hệ thống dân vận các cấp…