Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên và cấp ủy cơ sở đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cơ bản đảm bảo bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy khối và các cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng; phối hợp với các cơ quan trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Tập trung hoàn thành đảm bảo chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, tăng cường nhiệm vụ giám sát thường xuyên.

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Phương Thảo