Hàng năm các tỉnh miền Trung phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, khó lường do thiên tai gây ra.
Ảnh minh họa. Nguồn: Quang Trí

Đề tài do GS.TS Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chủ nhiệm, được triển khai từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020.

Đề tài đã xuất bản 2 bài báo quốc tế bằng tiếng Anh và đang chờ xuất bản 2 bài bằng tiếng Việt. Đề tài đã tổ chức 1 Hội thảo khởi động gồm các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan quản lý để góp ý cho cách thức và phương pháp thực hiện đề tài. Đồng thời, đề tài tổ chức 2 cuộc họp chuyên gia góp ý cho các sản phẩm của đề tài năm 2017 và 2018.

Tính đến nay, bước đầu đề tài đã tổng quan được cơ sở khoa học về lượng giá thiệt hại kinh tế của các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu; nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn của quản lý rủi ro các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu; tổng thuật các mô hình lượng giá thiệt hại kinh tế do các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan, đánh giá sự thích hợp và khả năng đáp ứng của việc áp dụng mô hình lựa chọn cho Việt Nam trong bối cảnh gia tăng các hiện tượng cực đoan dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, đề tài đã tổng quan các đặc điểm của khu vực nghiên cứu (miền Trung). Thống kê diễn biến thiên tai, các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan tại khu vực trong bối cảnh biến đổi khí hậu là cơ sở cho lựa chọn các hiện tượng điển hình phục vụ lượng giá thiệt hại. Thống kê, nghiên cứu diễn biến thiên tai và các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan tại miền Trung giai đoạn 2005-2016, xây dựng và chạy mô hình mô phỏng bão và tác động của bão điển hình./.

Bích Liên