Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: TL

Xét Báo cáo số 42/BGDĐT-VP ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT về việc rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp ngày 02/3/2018 tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã thống nhất kết luận như sau:

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2017 (như Báo cáo số 42/BGDĐT-VP nêu trên của Bộ GD&ĐT).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xem xét và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với những ứng viên đã bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về các hồ sơ này. Đối với các trường hợp mà hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo rà soát lại kỹ lưỡng, bảo đảm đúng theo quy định. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại.

Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận tới./.

Mỹ Anh