Công tác bảo vệ rừng được quan tâm (Ảnh: HNV)

Năm 2017, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 241,3 nghìn ha, tăng 1,2% so với năm 2016, trong đó diện tích rừng sản xuất ước tính đạt 228 nghìn ha, tăng 1,3%; rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 12,7 nghìn ha, giảm 1,5%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán cả năm đạt 99,8 triệu cây, tăng 0,6%. Sản lượng gỗ khai thác năm 2017 ước tính đạt 11,5 triệu m3, tăng 12,4% do các thị trường tiêu thụ gỗ truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc tăng trưởng tốt. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao: Bình Định đạt 853 nghìn m3, tăng 17,9%; Bắc Giang đạt 575 nghìn m3, tăng 14,9%; Nghệ An đạt 515 nghìn m3, tăng 22%; Quảng Bình đạt 440 nghìn m3, tăng 55,8%; Hà Tĩnh đạt 419 nghìn m3, tăng 55,4%. Sản lượng củi khai thác đạt 26,3 triệu ste, tăng 0,4% so với năm 2016.

Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, đồng thời năm nay mưa nhiều nên diện tích rừng bị cháy giảm mạnh. Năm 2017, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.515,6 ha, giảm 55,9% so với năm 2016, trong đó diện tích rừng bị cháy là 471,7 ha, giảm 80%; diện tích rừng bị chặt phá là 1.043,9 ha, giảm 2,9%.

HA.NV