Diễn đàn có sự tham gia của các bộ trưởng, các quan chức cấp cao đại diện cho các cơ quan Đảng,Quốc hội và Chính phủ; các học giả trong nước và quốc tế, đại diện các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và báo giới Việt Nam; các đối tác phát triển của Việt Nam, đại diện nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực cũng như các học giả, diễn giả quốc tế có uy tín.

Diễn đàn là sự tiếp nối và kế thừa từ lần thứ nhất nhưng sẽ có các nội dung bao trùm hơn (Ảnh: BTC)

Theo bà Phan Ngọc Mai Phương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ KH&ĐT, đơn vị phụ trách chính cho Diễn đàn lần này, mục tiêu quan trọng nhất của VRDF 2019 là cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm tới 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Các dự thảo văn kiện này sẽ được đưa ra cho ý kiến tại hội nghị tới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019. Đây cũng là lý do VRDF 2019 được tổ chức sớm hơn, thay vì tháng 12 như năm trước, để các khuyến nghị chính sách từ Diễn đàn kịp thời phục vụ ngay cho việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện này.

Ông Lưu Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ KH&ĐT chia sẻ thêm, chủ đề của VRDF 2019 do các thành viên thường trực của Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII đặt hàng trực tiếp. Đây là những vấn đề mà Tổ biên tập muốn thảo luận sâu hơn, tham vấn rộng rãi các tổ chức, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế trước khi đưa vào Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.

Ngoài ra, theo ông Lưu Quang Khánh, quy mô của VRDF 2019 mở rộng hơn nhiều so với năm 2018. Trong đó, một trong những đổi mới là thông qua Bộ Ngoại giao, Bộ KH&ĐT đã mời đại diện 55 nước tham dự. VRDF sẽ là diễn đàn quốc tế và Việt Nam vừa có thể lắng nghe, tham vấn, vừa có thể chia sẻ kinh nghiệm, bài học thành công, thất bại cho các nước cùng trình độ phát triển hoặc thấp hơn.

Diễn đàn này là sự tiếp nối và kế thừa Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam lần thứ nhất tổ chức ngày 5/12/201/8 với các nội dung bao trùm hơn, gồm cả các vấn đề về cải cách thế chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

 

HA.NV