Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm và lao động có việc làm phi chính thức đều giảm so với cùng kỳ 2018. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập từ công việc của người lao động tăng; người lao động có trình độ học vấn cao, thu nhập ngày càng đảm bảo theo xu hướng tăng dần.

9 tháng qua, nước ta đã tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (Ảnh: HNV)

Tỷ lệ thất nghiệp giảm

Cũng theo Báo cáo của Tổng Cục thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý III/2019 ước tính là 55,7 triệu người, tăng 211,7 nghìn người so với quý trước và tăng 263,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lao động nam 29,1 triệu người, chiếm 52,2% tổng số và lao động nữ 26,6 triệu người, chiếm 47,8%. Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 18,6 triệu người, chiếm 33,4%; khu vực nông thôn là 37,1 triệu người, chiếm 66,6%.

Tính chung 9 tháng năm 2019, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,5 triệu người, tăng 310,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 9 tháng năm 2019 ước tính đạt 76,3%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý III/2019 ước tính là 49,1 triệu người, tăng 217,8 nghìn người so với quý trước và tăng 377,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lao động nam 26,7 triệu người, chiếm 54,4% tổng số và lao động nữ 22,4 triệu người, chiếm 45,6%; khu vực thành thị 17 triệu người, chiếm 34,7% và khu vực nông thôn là 32,1 triệu người, chiếm 65,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2019, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người, tăng 425,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2019 ước tính là 54,6 triệu người, bao gồm 18,8 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 34,4% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,3 triệu người, chiếm 29,9%; khu vực dịch vụ 19,5 triệu người, chiếm 35,7%.

Tính chung 9 tháng năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 54,4 triệu người, bao gồm 19,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35% tổng số (giảm 3,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước); khu vực công nghiệp và xây dựng 15,9 triệu người, chiếm 29,2% (tăng 2,6 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,8% (tăng 0,6 điểm phần trăm).

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý III/2019 ước tính là 1,99% (quý I là 2,00%; quý II là 1,98%). Tính chung 9 tháng năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp chung là 1,99%, trong đó khu vực thành thị là 2,94%; khu vực nông thôn là 1,52%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý III/2019 là 2,17% (quý I là 2,17%; quý II là 2,16%).

Tính chung 9 tháng năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,16%, trong đó khu vực thành thị là 3,11%; khu vực nông thôn là 1,66%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2019 là 1,21%; quý II là 1,38%; quý III ước tính là 1,38%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 1,32%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,73%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 1,63% (tỷ lệ thiếu việc làm của 9 tháng năm 2018 tương ứng là 1,47%; 0,70%; 1,85%).

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, số liệu thống kê quý III/2019 cũng phản ánh cả nước vẫn còn 13,3% thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi không làm việc và không tham gia học tập, đào tạo. Đây là điều đáng quan ngại khi lợi thế trong thời kỳ dân số vàng không được phát huy hết tiềm năng. Nhà nước cần có chính sách hướng tới nhóm đối tượng này nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trẻ, tận dụng tốt cơ hội dân số vàng.

Thu nhập bình quân của lao động làm công đạt 6,7 triệu/tháng

Cần tận dụng thuận lợi từ cơ hội dân số vàng một cách hiệu quả nhất ở nước ta (Ảnh: HNV)

Đánh giá của Tổng cục Thống kê còn nêu rõ, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng nhẹ, với trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao và thu nhập được đảm bảo. Cụ thể, thu nhập bình quân tháng từ công việc của người lao động quý III/2019 đạt 5,6 triệu đồng, tăng 73.000 đồng so với quý trước và tăng 718.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 6,5 triệu đồng, nữ là 4,6 triệu đồng, lao động thành thị là 7,5 triệu đồng và lao động nông thôn là 4,6 triệu đồng. Tính riêng cho thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương, ước đạt 6,7 triệu đồng, tăng 116.000 đồng so với quý trước và tăng 775.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khối lao động nam cao gấp 1,1 lần so với lao động nữ và lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,3 lần so với nông thôn. Nhóm làm công hưởng lương có thu nhập bình quân tháng cao nhất là "lãnh đạo trong các ngành, các cấp và đơn vị", với 11,1 triệu đồng, tăng 407.000 đồng với với quý trước và tăng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhóm "nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao" là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 178.000 đồng so với quý trước và tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Với nhóm lao động làm công hưởng lương của những người có trình độ đại học trở lên có thu nhập bình quân là 9,2 triệu đồng, tăng 182.000 đồng so với quý trước và tăng gần 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm có mức thu nhập thấp nhất là "lao động giản đơn" với 4,9 triệu đồng/tháng, tương đương mức thu nhập của quý trước và tăng 630.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan thống kê cũng thống kê những người chưa học xong tiểu học và chưa bao giờ đi học có thu nhập bình quân tháng tương ứng là 4,9 triệu đồng và 4,2 triệu đồng.

Như vậy, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương trong 9 tháng đầu năm ước đạt 6,7 triệu đồng, tăng hơn 877.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái./.

Lê Anh