Thứ trưởng Võ Thành Thống tham dự và phát biểu tại Tọa đàm.

Thứ trưởng Võ Thành Thống phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Võ Thành Thống cho rằng, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” có giá trị bền vững, là ngọn lửa soi đường, chỉ hướng cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác thi đua khen thưởng luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân và ngày càng đi vào nề nếp. Các phong trào thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn của Bộ, đã động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan, toàn Ngành phát huy truyền thống thi đua yêu nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết trong công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong những năm qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” với nội dung chủ yếu là xây dựng cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017 -2020” với các nội dung thi đua nhằm tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ trưởng cho biết, dự kiến ngày 24-25/6/2019, tại tỉnh Bến Tre, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2020, trong đó, đặc biệt ghi nhận nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến được công nhận trong toàn ngành gắn với doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017 - 2020.

Thứ trưởng Võ Thành Thống cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, để tiếp tục đổi mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc nhận thức và tổ chức, hoạt động của phong trào thi đua cũng cần phải đổi mới tương xứng. Theo đó, phải loại bỏ những phong trào thi đua mang tính khoa trương, hình thức, thiếu thực tế và thay vào đó là phải phát huy những nhân tố tích cực, nhân rộng các điển hình tiên tiến để đẩy lùi các mặt tiêu cực phát sinh trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu trong Nhân dân. Coi trọng những đóng góp của các tập thể, cá nhân làm lợi cho Nhân dân, cho đất nước.

Do vậy, để tạo ra phong trào thi đua thiết thực, đổi mới, sáng tạo, cần nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được từ phong trào thi đua qua các thời kỳ cách mạng. Đồng thời, tiếp thu, hoàn chỉnh những kiến thức, công nghệ tiên tiến, hiện đại để thực hiện điều Bác Hồ đã căn dặn.

Tại Tọa đàm, đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc của Bộ đã được cơ quan tôn vinh, được Đảng, Nhà nước ghi nhận với giải thưởng “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung chia sẻ về những đóng góp của Bộ nói chung của Viện nói riêng trong công cuộc chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay. Thông qua việc chủ trì dự thảo của các Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật công ty, Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật phá sản…, là những luật quan trọng trong thể chế kinh tế tư nhân. Viện trưởng Nguyễn Đình Cung cũng nhấn mạnh đến sự ra đời của các nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như các Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP,…

Đặc biệt, Tọa đàm được nghe GS. TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ lịch sử ra đời cũng như những nội dung cốt lõi, mục đích ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các câu chuyện cảm động, sâu sắc về Người.

Thông qua những câu chuyện cảm động, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã có những chia sẻ sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng như tinh thần thi đua yêu nước của Người. Qua đó, giúp các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cảm nhận được cốt cách thanh cao, tấm lòng vì nước vì dân và nhận thấy rõ hơn sự cần thiết sống, làm việc, học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HNV