Phát huy vai trò nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong thời kỳ mới. (Ảnh: HNV)

88 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn đồng hành cùng giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ kính yêu và Đảng ta, đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn mình.

Những thông tin này được khẳng định tại Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng công tác dân vận và xây dựng Hội Nông dân trong thời kỳ mới”. Hội thảo do Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, Hội đồng khoa học Trung ương Hội phối hợp với Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Hội thảo diễn ra sáng ngày 12/10 tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hà Nội.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu. (Ảnh: HNV)

Phát biểu đề dẫn, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các giải pháp hiệu quả, đồng bộ; xây dựng nông thôn ngày càng bền vững, đời sống nông dân ngày càng nâng cao, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, hàng hóa giá trị gia tăng cao, bảo đảm  vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi, hợp tác, phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân.

Cũng theo ông Thào Xuân Sùng, Hội thảo lần này là cơ hội tốt để các đại biểu nói chung và các cấp Hội Nông dân nói riêng nghiên cứu, phân tích làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn. “Tôi mong muốn chúng ta có nhiều ý kiến tham luận đóng góp tập trung vào chủ đề mà Hội thảo đặt ra, từ đó, đóng góp đầy đủ hơn, đúng đắn hơn vào vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh với xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp đồng thời cũng qua đây, giúp cán bộ chuyên trách Hội các cấp có nhận thức mới, hành động mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng phát triển Hội trong thời gian tới, đặc biệt xây dựng và hoàn thiện văn kiện cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân sắp tới” – ông Thào Xuân Sùng nói.

Ông Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, phương thức vận động nông dân tham gia cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới cần chú trọng tới là vận động bằng đường lối, chính sách, chiến lược đúng đắn, biện pháp thiết thực, bảo đảm lợi ích cho nông dân; khuyến khích và đề cao tinh thần tự giác, tự nguyện của nông dân cũng như tuyên truyền; giúp nông dân nhận thức đúng về vai trò của giai cấp trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội phát biểu đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: HNV)

Thực tế, trong suốt thời gian qua, giai cấp nông dân Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội và chất lượng nguồn nhân lực lao động ở nước ta. Hơn 80% lương thực, thực phẩm tiêu dùng trong xã hội được cung cấp từ những người nông dân, do nông dân nước ta sản xuất. Mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm nông nghiệp và chất lượng cuộc sống của dân cư trong xã hội được quyết định một phần rất lớn từ những người nông dân.

Hiện nay, giai cấp nông dân chiếm hơn 70% dân cư và chiếm hơn 40% lực lượng lao động xã hội. Giai cấp nông dân vẫn là nguồn cung cấp lao động chủ yếu cho các ngành kinh tế. Địa bàn nông thôn vẫn là thị trường đầy tiềm năng khai thác các nguồn lực và tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Trong những năm qua, kinh tế nông nghiệp, nông thôn và giai cấp nông dân đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế những biến đổi bất thường trong các lĩnh vực kinh tế khác, góp phần giữ cân bằng của cuộc sống xã hội và sự ổn định chính trị của đất nước.

Công tác vận động nông dân trong thời kỳ mới cần tập trung giải quyết đó là: khắc phục bất công và tình trạng phân tầng xã hội đang diễn ra ở nông thôn, giải quyết những bức xúc trong nông thôn và nông dân, nâng cao dân trí, đào tạo nghề cho nông dân, tuyên truyền đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, trợ giúp nông dân tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản, tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao mức độ hưởng thụ các giá trị văn hóa truyền thống, vận động nông dân tích cực tham gia tự quản ở nông thôn,đổi mới các nội dung tuyên truyền và hình thức tập hợp nông dân trong điều kiện của cách mạng khoa học công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng.

Nhiều đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã thảo luận, chia sẻ sôi nổi, tích cực về xây dựng hình mẫu người cán bộ Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ mới, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và cách thức vận động nông dân trong thời kỳ mới./.

Hà Anh