Ngày 12/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung  đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 9/2019 để xem xét, quyết định 8 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND TP.

Sau khi thảo luận, tham gia ý kiến, tập thể UBND TP đã thống nhất thông qua 7 nội dung tại phiên họp. Cụ thể:

Về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP, tập thể UBND TP thống nhất việc tổ chức rà soát, xây dựng và ban hành đơn giá nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trình UBND TP thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017; đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: do các yếu tố cấu thành chi phí về tiền lương, giá nguyên vật liệu và chỉ số giá xây dựng tăng nên các mức giá cho từng hạng mục công trình tại dự thảo Quyết định mới tăng so với Quyết định số 06 là 0,65% (phù hợp với chỉ số giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành).

Về dự thảo Quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP, UBND TP đề xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm như sau: Chủ tịch UBND TP phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên. Chủ tịch UBND TP phân cấp cho chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

Tập thể UBND TP thống nhất tính cần thiết của việc ban hành quyết định thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP hoàn thiện, trình UBND TP xem xét, duyệt ký ban hành quyết định; chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Phương pháp, nguyên tắc xác định giá khởi điểm đảm bảo phù hợp giá thị trường (sử dụng các thông tin để so sánh, đối chiếu khi xác định và phê duyệt giá khởi điểm: mức giá do đơn vị tư vấn đề xuất, mức giá trên thị trường thông qua thông tin giao dịch trên 02 sàn giao dịch bất động sản, mức giá trúng đấu giá của các dự án trong phạm vi 01km so với vị trí của thửa đất cần định giá, mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn và mức giá theo quy định tại Bảng giá đất của TP).


Phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 9/2019.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP, tập thể UBND TP thống nhất việc ban hành quyết định thay thế Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND TP về Quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP.

UBND TP giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND TP phê duyệt, trong đó nghiên cứu bổ sung thêm tiêu chí thành lập thôn tại một số xã thuộc vùng dân tộc thiểu số của TP. Đối với các vùng dân tộc việc bầu trưởng thôn chú trọng tiêu chí đánh giá về uy tín, vai trò huy động quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc tại cơ sở.

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND, ngày 26/11/2017 về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP, tập thể UBND TP thống nhất ban hành Quyết định mới sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02 của UBND TP đảm bảo kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, bổ sung các quy định mới chặt chẽ hơn trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xét khen thưởng đúng đơn vị, đúng đối tượng, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

UBND TP giao Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND TP phê duyệt, trong đó nêu rõ: không xét duyệt khen thưởng đối với các cá nhân chủ doanh nghiệp và đơn vị doanh nghiệp có sai phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư xây dựng, nợ thuế, phòng cháy chữa cháy, quản lý hành chính, chưa khắc phục các nội dung kết luận thanh tra về quản lý đất đai...

Việc xét duyệt khen thưởng phải đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan, trong đó có ý kiến phản biện từ cộng đồng dân cư nơi cư trú. Khen thưởng cấp cao hơn cần quy định rõ thời gian lấy ý kiến trên mạng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và các thông tin cá nhân liên quan.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND, ngày 26-9-2014 của UBND TP, tập thể UBND TP cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP ban hành kèm theo Quyết định số 73 đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế trên địa bàn TP.

UBND TP yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục căn cứ tình hình thực tiễn, xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về một số nội dung sau: quy định khoảng cách từ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến trường học đặt cách xa theo bán kính phù hợp; nghiên cứu cho phép lắp đặt tại các khu vực vui chơi giải trí, công viên, khách sạn… trên địa bàn; quy định các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đăng ký thời gian hoạt động theo đúng quy định và quản lý chặt chẽ thông tin người chơi (đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên). Phối hợp với các nhà mạng tự động ngắt đường truyền đối với các cơ sở hoạt động quá thời gian quy định.

Về việc xây dựng phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn TP, căn cứ Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND TP về việc phê duyệt Mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn đến năm 2020, tập thể UBND TP thông qua dự thảo Phương án triển khai mạng lưới máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng, thống nhất dùng cụm từ “Đấu giá quyền khai thác địa điểm đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn TP”.

UBND TP giao Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, bổ sung các quy định yêu cầu doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng các nội dung sau: chất lượng của các loại máy bán hàng tự động phải đạt tiêu chuẩn các nước công nghiệp phát triển G7; đảm bảo khả năng di chuyển để phục vụ các nhiệm vụ, sự kiện định kỳ hoặc đột xuất của TP.

Máy phải bao gồm chức năng thanh toán bằng thẻ bên cạnh hình thức sử dụng tiền mặt, có kết nối với cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát doanh thu, việc chấp hành các quy định về thuế theo quy định. Mỗi máy bán hàng tự động tại nơi công cộng phải bố trí ít nhất 02 thùng rác để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực xung quanh. Thời gian sử dụng: áp dụng theo dòng đời của máy (3 năm, 5 năm hoặc 7 năm).

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các doanh nghiệp có máy bán hàng tự động lắp đặt (328 máy bán hàng tự động đã triển khai trên địa bàn TP) rà soát, thay đổi chủng loại máy đáp ứng các yêu cầu, đảm bảo cảnh quan khu vực; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao giám sát chặt chẽ việc quảng cáo trên thân máy nhằm đáp ứng các quy định liên quan và phù hợp với văn hóa, cảnh quan của từng khu vực, địa điểm (trường học, bệnh viện, công sở, trung tâm thương mại, di tích lịch sử…).

Về kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030, tập thể UBND TP thống nhất thông qua Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030 nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển số lượng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP về Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030”, tiến tới năm 2030 dừng hoạt động xe máy tại các quận thuộc TP.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình UBND TP xem xét, duyệt ký ban hành, trong đó nhấn mạnh các giải pháp quản lý; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Bản đồ số quản lý giao thông trên địa bàn TP quy định cụ thể các tuyến, hành trình. Bổ sung ngay vào kế hoạch về Đề án xây dựng Trung tâm điều hành giao thông quản lý điều hành toàn bộ giao thông của TP (bao gồm xe buýt, cứu hộ, cứu nạn, bãi đỗ xe, đường sắt đô thị…), đảm bảo hoạt động vào tháng 6/2020.

Tăng cường kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu tổ chức ngay các tuyến xe buýt tới các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp…nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vận tải hành khách công cộng. Nghiên cứu đưa các loại hình xe buýt điện vào vận hành, khai thác, tiến tới năm 2025, đến năm 2030 thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu.

 

Minh Châu