(Ảnh: PV)

Thông tin tại cuộc gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan báo chí ngày 13/9, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, VRDF 2018 là sự tiếp nối và kế thừa Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) trước đây, nhưng nội dung mang tính bao trùm hơn, bao gồm cả các vấn đề về cải cách và các vấn đề về phát triển của Việt Nam, với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển, các chuyên gia trong và ngoài nước, khu vực tư nhân…

Tiếp nối thành công của VRDF 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng cho phép phối hợp với WB và các đối tác phát triển của Việt Nam tổ chức VRDF 2019.

Diễn đàn là nơi tập hợp các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các chuyên gia, các nhà cải cách, cũng như các tổ chức/cá nhân liên quan, quan tâm đến sự phát triển của đất nước mong muốn trao đổi, thảo luận cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề cải cách và phát triển của đất nước để tìm kiếm và đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, các hành động cụ thể thông qua các cơ quan tổ chức diễn đàn (là cơ quan hoạch định chính sách) để chuyển đổi nhanh nhất thành các hành động chính sách cải cách và phát triển của Chính phủ, hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đồng thời, thông qua diễn đàn cùng với các hoạt động truyền thông sâu rộng sẽ tạo ra sự chia sẻ và đồng thuận của xã hội về những giải pháp cải cách hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Thực tế phát triển hơn ba thập kỷ qua của Việt Nam kể từ khi đường lối đổi mới được thực hiện cho thấy cải cách phải đi liền với phát triển nếu chúng ta muốn đạt được các mục tiêu phát triển ngày càng mang tính bao trùm, bền vững hơn. Chính vì vậy, diễn đàn này được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn cải cách và phát triển thường niên lớn nhất Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia, học giả hàng đầu trên thế giới, đề xuất được những giải pháp, hành động cải cách và phát triển có tính khả thi cao.

Mục tiêu quan trọng nhất của VRDF 2019 là cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm tới 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Cũng theo Ban tổ chức diễn đàn, thông qua các bài trình bày, các phần thảo luận của các diễn giả quốc tế và trong nước, các đại biểu tham dự diễn đàn sẽ có thêm nhiều thông tin, hiểu biết thêm về bối cảnh quốc tế mới và các xu hướng lớn toàn cầu trong một, hai thập kỷ tới và ảnh hưởng của chúng tới Việt Nam; yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo hướng hội nhập; động lực tăng trưởng mới của Việt Nam./. 

Hà Anh