Tăng cường trợ giúp người nghèo nâng cao thu nhập
xóa đói giảm nghèo. (Ảnh: Trần Quỳnh)

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 18/9/2013, về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam".

Mục tiêu chung của Dự án là xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai các chương trình trợ giúp xã hội nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân, góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là đề xuất lộ trình hợp nhất các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo do các cơ quan khác nhau quản lý thành một gói trợ cấp gia đình nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực hướng đến giảm nghèo bền vững. Tách rõ chức năng hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng trợ giúp xã hội với chức năng cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đối tượng trợ giúp xã hội và hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có trẻ em ở 4 tỉnh tham gia dự án (Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh) và mở rộng ra toàn quốc, có mã định danh duy nhất dùng chung cho các chính sách xã hội, đảm bảo tính minh bạch của thông tin. Sử dụng một phần mềm quản lý thống nhất từ cấp huyện, tỉnh và Trung ương.

Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý hiện đại nhằm hỗ trợ quản lý biến động về người hưởng lợi và nhằm tránh đưa nhầm hoặc bỏ sót đối tượng; theo dõi được dòng tài chính và kết quả thực hiện chi trả định kỳ; chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp và cho bản thân người hưởng lợi; hỗ trợ cho công tác giám sát, đánh giá, báo cáo và ban hành, sửa đổi chính sách.

Đồng thời, đổi mới công tác chi trả, tách chức năng quản lý đối tượng với chi trả; sử dụng cơ quan chi trả chuyên nghiệp dựa trên hợp đồng; chi trả một lần/tháng gói trợ cấp đúng thời hạn; kết hợp chi trả tại một điểm tập trung và tận nhà cho những đối tượng khó khăn; tăng cường vai trò quản lý và hỗ trợ của cán bộ cơ sở, khuyến khích hộ gia đình đầu tư cho giáo dục và y tế cho trẻ em.

Theo Quyết định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Dự án. Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm kể từ ngày văn kiện Dự án có hiệu lực thực hiện.

Quyết định cũng nêu rõ, Dự án gồm 3 hợp phần: Tăng cường hệ thống triển khai các chương trình trợ giúp xã hội và giảm nghèo ở cấp quốc gia (27 triệu USD); Triển khai thí điểm chương trình trợ giúp xã hội bằng tiền mặt trên cơ sở hợp nhất ba chính sách hiện hành (30 triệu USD); Hỗ trợ quản lý dự án (5,5 triệu USD).

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 62,5 triệu USD, bao gồm vốn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc WB (IDA/WB) là 60 triệu USD và vốn đối ứng là 2,5 triệu USD./.