Theo hướng dẫn, việc chia cụm, khối thi đua đối với các đơn vị thuộc VKSND cấp tỉnh do Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định.

Các cụm, khối thi đua phân công luân phiên mỗi năm một đơn vị làm cụm trưởng, khối trưởng để điều hành các hoạt động của cụm, khối; cụm phó, khối phó do các đơn vị trong cụm, khối thi đua giới thiệu, đề cử trong dịp bình xét, đề nghị khen thưởng cuối năm. Không giới thiệu, đề cử đơn vị không được xét thi đua của năm trước liền kề làm cụm trưởng, khối trưởng và cụm phó, khối phó.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường trao cờ thi đua của ngành KSND cho các đơn vị tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019.  (Ảnh: TL)


 Kết quả bình xét tại cụm, khối thi đua là một trong những căn cứ để Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành thẩm định, đề xuất, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND xem xét, đề nghị khen thưởng hằng năm.

VKSND tối cao chỉ định đơn vị là cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó năm 2020 và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND theo dõi, phụ trách các cụm, khối thi đua.

Cụm trưởng, khối trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND về hoạt động của cụm, khối thi đua và có nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch và điều hành hoạt động của cụm, khối thị đua; tổ chức ký kết giao ước thi đua để thực hiện phong trào thi đua do Nhà nước, do Ngành phát động; đề ra biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hằng năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Tổ chức giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong cụm, khối thi đua. Bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức bình chọn, suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong cụm, khối thi đua đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”.

Đáng chú ý, hướng dẫn nêu rõ, không xét thi đua đối với những đơn vị không đăng ký tham gia thi đua, ký kết giao ước thi đua hằng năm tại cụm, khối thi đua hoặc có các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chưa xét thi đua đối với những đơn vị có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng đang chờ các cơ quan có thẩm quyền kết luận.../.

TH