Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Theo dự thảo Báo cáo, sau 15 năm việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng lên một bước; công tác quản lý nhà nước về PBGDPL được chú trọng và tăng cường hơn; công tác PBGDPL thực sự trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả…

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TH.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn coi nhiệm vụ PBGDPL là của ngành tư pháp; chất lượng và hiệu quả của công tác PBGDPL chưa đồng đều; nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL còn hạn chế;  tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm còn diễn biến phức tạp...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc Kim Thị Ánh đề xuất, thời gian tới cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL, thậm chí nghiên cứu có chế tài xử lý với người đứng đầu làm không tốt công tác PBGDPL…

Một số ý kiến kiến nghị rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách, thể chế liên quan đến công tác PBGDPL; đặc biệt cho chính sách chế độ hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác này, nhất là ở các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo... 

Nhấn mạnh đến bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, đề cao công tác tổ chức thi hành pháp luật, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, cần tiếp tục xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, huy động xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung vào giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thu hút nguồn lực, tìm mọi giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL…

Trong tình hình mới hiện nay, phải tăng cường hơn sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, đồng thời đề nghị đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu các phương án cho Ban Chỉ đạo tổng kết để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị hoặc Nghị quyết cho phù hợp…/.

Thu Hằng