Báo cáo tại Hội nghị, bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2017, công tác tư pháp của Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng thể chế phục vụ chính quyền thành phố quản lý, điều hành và công bố rà soát văn bản pháp luật được tiến hành thường xuyên, có chất lượng, qua đó đã loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, văn bản trái quy định, góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản đã được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính được Sở Tư pháp chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong năm qua, Sở Tư pháp cũng đã tăng cường phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù như người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Đặc biệt là tuyên truyền cho các đối tượng ở các địa bàn trọng điểm, trẻ em, người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Sở cũng đã tham mưu thực hiện tốt quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt công tác lý lịch tư pháp. Trong năm qua, Sở đã thực hiện cấp 83.276 phiếu lý lịch tư pháp, chiếm 18,4% số lượng cấp phiếu lý lịch tư pháp của cả nước. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được chú trọng, tăng cường. Cùng với đó, công tác trợ giúp pháp lý đã có sự quan tâm, đổi mới.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh:VL)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp của Thành phố trong năm qua cũng còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Đó là, công tác tư pháp, hộ tịch địa phương thường xuyên thay đổi dẫn tới khó đảm bảo được sự ổn định, chất lượng chuyên môn. Ngoài ra, hiện nay, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp chưa hoàn thiện để xác định người bị kết án đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích theo quy định do đó, Sở chưa thể đảm bảo thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp cho những trường hợp đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích.

Đối với phong trào thi đua khen thưởng năm 2017, nội dung phát động của mỗi phong trào thi đua đều bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động của Thành phố, Bộ Tư pháp cũng như tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Công tác bình xét, đề nghị khen thưởng đảm bảo dân chủ, công bằng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Cách Mạng đã đánh giá cao những kết quả mà Sở Tư pháp Thành phố đã đạt được trong năm qua. "Ngành tư pháp Thành phố đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan "gác cửa pháp lý" cho chính quyền Thành phố trong công việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tư vấn pháp lý những vụ việc phức tạp trên nhiều lĩnh vực giúp Thành phố có những quyết sách, chủ trương, đường lối tốt nhằm giải quyết các yêu cầu phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố", đồng chí Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh.

Trong năm 2018, đồng chí Huỳnh Cách Mạng đề nghị ngành Tư pháp của Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thuộc nhiệm vụ, chức năng của mình. Đặc biệt, ngành Tư pháp cần tập trung cùng với các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt 7 chương trình đột phá của Thành phố, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách thể chế. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 54 /2017/QH 14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, do đó ngành Tư pháp cần tham mưu, đề xuất chính quyền Thành phố triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả, toàn diện, góp phần phát triển Thành phố nhanh, bền vững, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu với những kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2018, đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị Sở Tư pháp Thành phố quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của tư pháp trong việc tham mưu cho chính quyền Thành phố nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ngành tư pháp Thành phố cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các Luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2017 và 2018. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp. Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, lý lịch tư pháp, thừa phát lại....

Trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 đã được khen thưởng./.

VL