Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, thi đua thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ CCHC; trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương mà sự hài lòng của người dân làm thước đo, để đánh giá tăng thu nhập.

Thi đua trong công tác tuyên truyền CCHC, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC đối với các cơ quan nhà nước. Thi đua đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính.

Thành phố phấn đấu thủ tục hành chính sẽ được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%; đưa tỷ lệ từ 30% đến 40% số lượng thủ tục hành chính đã được công bố và đủ điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

Theo Văn phòng UBND Thành phố, đợt phát động thi đua này nhằm triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, xem đây là một trong những điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Thành phố trên các lĩnh vực; xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt cho nhân dân; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch./.

VL