(ĐCSVN) - Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng công chức, viên chức. Dù vậy, để công tác cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần triển khai.


Ảnh minh họa (Ảnh: MP)

Theo đánh giá của Bộ Y tế, công tác tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã từng bước được sắp xếp tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác được phân định và điều chỉnh phù hợp. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị được đẩy mạnh. Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành y tế. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, lựa chọn được cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, tín nhiệm cao, bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng và phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, mặc dù có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng nhưng công tác tổ chức, công tác cán bộ ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tổ chức bộ máy ở một số đơn vị chưa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động làm chuyên môn ở một số đơn vị vẫn còn có sai sót. Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức chưa hợp lý. Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị chưa đạt hiệu quả.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, công tác cán bộ và nhằm tăng cường công tác tổ chức, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành thời gian tới, Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20/NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,…) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong quá trình triển khai cần lưu ý làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ, đảm bảo các Nghị quyết đi vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trình Bộ Y tế phê duyệt. Xác định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với mức độ tự chủ, thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm giảm tối đa tổ chức bên trong đơn vị, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, đảm bảo quy mô hợp lý, giải thể các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị theo hướng một việc chỉ giao cho một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm. Xem xét, chuyển các đơn vị sự nghiệp hoạt động có nguồn thu sang loại hình tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Cùng với đó, rà soát, bổ sung đề án vị trí việc làm của đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ theo số lượng biên chế được giao. Trong đó, mô tả nhiệm vụ, công việc và yêu cầu khung năng lực của từng vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, triển khai thực hiện hết số lượng biên chế được giao. Biên chế chưa thực hiện của đơn vị sẽ cắt giảm để điều chuyển cho đơn vị khác có nhu cầu.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức. Xây dựng và triển khai kế hoạch tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và năng lực cán bộ của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động và định kỳ chuẩn đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Song song với đó, thực hiện đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm và công khai kết quả, xây dựng tiêu chí đánh giá công chức, viên chức cụ thể. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Mặt khác, thực hiện đúng quy định về xây dựng, rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Y tế về công tác bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo mỗi cán bộ được bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, đáp ứng đẩy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Triển khai thực hiện Đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo đơn vị theo Quyết định của Bộ Y tế đã phê duyệt.

Ngoài ra, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý. Cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và đào tạo bồi dưỡng thường xuyên. Hàng năm, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ phải bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã phê duyệt./.

 

 

BT