Cụ thể, năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do Trung ương phát động và đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phong trào tạo sức lan tỏa, trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo kiện toàn và thành lập mới các cụm, khối thi đua tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chỉ đạo lại phương thức bình xét thi đua của các cụm, khối. Từ 15 cụm và 9 khối thi đua năm 2016, đến nay tỉnh đã có 12 cụm, 123 khối thi đua với 1.917 thành viên hoạt động ổn định, đạt hiệu quả. Trong năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng đã tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí là thường trực, cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở.

Ảnh minh họa. (Báo Quảng Ninh)

Nội dung, hình thức thi đua và công tác tổng kết khen thưởng các phong trào cũng có sự đổi mới rõ nét. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tổng kết phong trào thi đua, triển khai nhiệm vụ và tôn vinh các điển hình tiêu biểu theo các cụm, khối thi đua, nhiều hình thức tổng kết, khen thưởng mới đã được thực hiện như: Tổ chức tổng kết, khen thưởng theo hình thức sân khấu hóa tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi, cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2016; phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi những công trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh” ngay trên các công trường đang thi công...

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung thực hiện những khâu yếu, việc khó, với các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng, cụ thể và gắn chặt với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Tiêu biểu như phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, “Doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa”, "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Đặc biệt, phong trào thi đua "Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020" đã đạt nhiều kết quả khả quan. Sau một năm thực hiện, toàn tỉnh đã có 6/22 xã và 2/11 thôn thoát diện ĐBKK; 1 xã và 7 thôn phấn đấu về đích sớm 1 năm so với lộ trình. Tại 22 xã ĐBKK, đã có 1.856 hộ thoát nghèo (đạt 161,8% kế hoạch), 1.308 hộ thoát khỏi diện cận nghèo, 154 công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, 355 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở... Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được triển khai đồng bộ, toàn diện đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực cho toàn tỉnh phát triển nhanh, bền vững trên mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua phong trào thi đua năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được nhiều ngành, nhiều cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý, như: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Chiến sĩ thi đua…

Về nhiệm vụ năm 2018, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xét khen thưởng gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Trong đó, những nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt trong năm 2018 là: Tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa, mục đích của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, nhất là GRDP tăng trên 10,22%; thu nội địa: 30.360 tỷ; thu xuất nhập khẩu vượt Trung ương giao; giảm nghèo trên 0,7%... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành  mục tiêu chương trình 135” giai đoạn 2017 - 2020....

Ngọc Khánh