Tân Yên hiện là một trong những huyện dẫn đầu trong phong trào thi đua xây dựng NTM(Ảnh: K.T)

Cách trung tâm TP Bắc Giang 15km về phía tây, với diện tích tự nhiên 204,3 km2, 24 đơn vị hành chính gồm 22 xã và 2 thị trấn; dân số trên 166.361 người,trong những năm qua, được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân và nhân dân trong huyện, phong trào thi đua yêu nước ở Tân Yên đã phát triển khá toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, thể hiện ý trí tự lực, tự cường, khơi dạy lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động phong phú và mục tiêu cụ thể, thiết thực được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng như: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; thi đua chào mừng những ngày lễ lớn; thi đua xây dựng Nông thôn mới, Toàn dân ĐKXDĐSVH...Cùng với phong trào thi đua lớn, các phong trào thi đua chuyên đề được phát động thường xuyên hàng năm đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ, mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện đề ra lần thứ XXI và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Đặc biệt trong 60 năm qua, kinh tế của huyện đã vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2016: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân là 14,4%, trong đó: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 13,4%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 15,3%; thương mại - dịch vụ chiếm 31,2%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng (tăng 16 triệu đồng so với năm 2012); đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được được đảm bảo.

Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, cơ cấu ngành chuyển dịch hợp lý, nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao: Đến hết năm 2016, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 3.378 tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm; giá trị sản xuất bình quân 01ha đất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng (tăng 27 triệu đồng so với năm 2012). Toàn huyện có 71 cánh đồng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô từ 5 ha trở lên; 110 vùng nuôi thủy sản tập trung, quy mô trên 10 ha và trên 14.500 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi; đặc biệt là chăn nuôi hàng hóa phát triển mạnh, hiện có 432 trang trại tiêu biểu (tăng 194 trang trại so với năm 2012). Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 đạt 3.378 tỷ, tăng 1.496 tỷ đồng so với năm 2012(1.882 tỷ), nâng giá trị sản xuất 1 ha canh tác từ 66 triệu (2012) lên 110 triệu đồng (2016) tăng 44 triệu đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 17-19%/năm.

Sau sáu năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn (NTM) mới; đến nay, huyện đã có 06/24 xã, thị trấn được công nhận xã Nông thôn mới (Liên Sơn, Quang Tiến, Cao Thượng, Ngọc Lý, Quế Nham, Phúc Hòa); các xã, thị trấn còn lại bình quân đạt 15,2 tiêu chí, trong đó có 02 xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2017. Huyện Tân Yên được BCĐ xây dựng NTM tỉnh đánh giá là một trong những huyện dẫn đầu trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển nhanh, hạ tầng cơ sở được cải thiện, thương mại-dịch vụ mở rộng khắp các thị trấn, thị tứ. Giá trị ngành CN-TTCN và xây dựng ước đạt 3202 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 28%, gấp 3,4 lần so với năm 2012; số doanh nghiệp thành lập mới tăng, nên tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN cao (năm 2016 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2012). Toàn huyện hiện có trên 1.700 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất khu vực TTCN và ngành nghề nông thôn năm 2016 đạt 380 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2012, chiếm 19,8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN; số lao động tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên 2.500 người, chiếm 25% lao động toàn khu vực công nghiệp- xây dựng. Đã hình thành thêm 02 làng nghề (làng nghề sản xuất chổi chít ở thôn Nội Hạc- Việt Lập và sản xuất mỳ gạo thôn Châu Sơn- Ngọc Châu). Giá trị xây dựng đạt 1287 tỷ đồng, trong 05 năm tăng bình quân 14%. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng tiếp tục được cải thiện, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển: Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2016 đạt 1.811 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2012. Tỷ lệ cứng hoá đường huyện quản lý đạt 100%; đường xã đạt 41%, đường thôn đạt 42%, tỷ lệ cứng hoá kênh mương tăng 15%, diện tích tưới chủ động tăng đáng kể so với năm 2012...

Công tác quản lý và điều hành thu chi ngân sách có nhiều đổi mới. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân tăng 11%/năm; năm 2016, thu tại địa bàn (không tính tiền đất) ước đạt 50,6 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với năm 2012. Chi ngân sách giai đoạn 2012- 2016 ước đạt 2312 tỷ đồng. Hoạt động tài chính-ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực, việc huy động vốn trên địa bàn được coi trọng, năm 2016 các tổ chức ngân hàng, tín dụng đã huy động được 1.971,5 tỷ đồng, bình quân 1 năm huy động trên 200 tỷ, gấp 3 lần so với năm 2012; tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn: 1.326,4 tỷ đồng, so với năm 2012 tăng 76.4%.

Quản lý tài nguyên - bảo vệ môi trường được quan tâm: Hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015; 100% số thôn, khu phố đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước; thành lập 01 hợp tác xã và 387 tổ đội vệ sinh môi trường; đã đưa công nghệ hiện đại vào xử lý rác tại 02 thị trấn và Bệnh viện đa khoa huyện.

Đặc biệt hiện nay Huyện đã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; 100% giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn đào tạo. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được vào lớp 10 đạt trên 90% (năm 2012 là 80%); năm học 2015- 2016, có trên 900 học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, đạt tỷ lệ 28,6%, tăng 9,1% so với năm học 2011- 2012. Phong trào thi đua trong bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2015-2016 xếp thứ 3/10 huyện, thành phố (tăng 2 bậc so với năm học 2011-2012). Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 90,4% (tăng 8,2% so với năm 2012), có 67 trường chuẩn quốc gia, đạt 82,7% (tăng 14 trường so với năm 2012). Năm học 2015-2016 ngành giáo dục xếp thứ 3/10 huyện, thành phố (tăng 4 bậc so với năm học 2011-2012) và luôn được đánh giá trong tốp đầu của tỉnh.

Sự nghiệp Văn hoá, thể thao, thông tin - truyền thông phát triển sâu rộng và bền vững, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân: Tỷ lệ gia đình văn hoá, thôn, khu phố đều vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2016 có 39.437 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, so với năm 2012 tăng 2.400 hộ; 275 đơn vị đạt danh hiệu làng văn hoá, khu phố văn hoá cấp huyện, tăng 95 đơn vị so với năm 2012; 176 đơn vị đạt cơ quan văn hoá cấp huyện, tăng 79 đơn vị so với năm 2012; năm 2016 có 06 thôn khu phố được UBND tỉnh công nhân 09 năm liền là thôn, khu phố văn hóa tiêu biểu. Đặc biệt huyện Tân Yên là huyện đầu tiên trong tỉnh xây dựng được mô hình “Thôn văn hóa điển hình”. Hoạt động du lịch đã hình thành 03 tuyến du lịch trọng điểm; tổ chức các tua du lịch về nguồn; hoàn thành xây dựng Quy hoạch khu du lịch tâm linh sinh thái Núi Dành. Đề nghị công nhận được 8 cây di sản Việt Nam­­.

Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số gia đình và trẻ em được phát động sâu rộng và có chất lượng. Toàn huyện có 23/24 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Công tác xoá đói giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội đạt kết quả tốt, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo 5,5%, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh là 6,22%, hộ cận nghèo 6,36% thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh là 2,03% (theo chuẩn mới); trong 5 năm đã huy động trên 170 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống; đào tạo nghề cho hơn 15.815 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%  (tăng 7% so với năm 2012).

Với những kết quả đã đạt được, năm 2017 Tân Yên đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

K.T